Kollektiv arbejdsret

Kursusindhold

Den kollektive arbejdsret beskæftiger sig med det særlige retssystem, som regulerer indgåelse og håndhævelse af kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet. De kollektive aftalerelationer er sparsomt reguleret i lovgivningen, og organisationernes egne regler (især de såkaldte hovedaftaler) spiller derfor en central rolle. Reglernes nærmere indhold er i vidt omfang udviklet gennem Arbejdsrettens og de øvrige fagretlige retsorganers praksis. Kurset lægger derfor også vægt på at træne deltagerne i juridisk argumentation gennem diskussion af konkrete retsafgørelser. Der lægges tillige vægt på at inddrage de menneskeretlige og EU-retlige retskilder som spiller en stigende rolle for området.

 

Kurset fokuserer på følgende hovedemner:

 • Den kollektive arbejdsrets særegne karakter og dens forhold til den almindelige formueret
 • Organisationerne og deres centrale rolle i overenskomstsystemnet
 • Etablering af overenskomstforhold, fortolkning og anvendelse af overenskomster samt opsigelse heraf
 • Aftale- og samarbejdsrelationer på den enkelte arbejdsplads, herunder arbejdsgivers ledelsesret, samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanter
 • Konfliktrettens og fredspligtens grundlæggende rolle i overenskomstsystemet, herunder forligsmægling (statens Forligsinstitution) og lovindgreb i arbejdskonflikter
 • Det fagretlige processystem, dvs. Arbejdsretten, faglig voldgift og bodsansvar

 
Kollektiv arbejdsret bygger videre på BA-valgfaget Arbejdsret, men til dels også på fag som Erstatning og kontrakt, Obligationsret, og Individets grundlæggende rettigheder. Det vil være en fordel – men er ikke en forudsætning – at have fulgt Arbejdsret inden man følger Kollektiv arbejdsret.

Engelsk titel

Collective Labour Law

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne en dybtgående viden om

 • den kollektivarbejdsretlige retskildestruktur, de grundlæggende begreber samt menneskeretlige og EU-retlige forpligtelsers betydning for indretningen af retsområdet
 • de grundlæggende regler om forenings- og kollektiv aftalefrihed, indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, lokale aftale- og samarbejdsrelationer, konflikret og fredspligt samt det fagretlige system
 • organisationernes og de fagretlige organers centrale betydning for retsudviklingen på den kollektive arbejdsrets område
 • samspillet mellem danske regler og menneskeretlige og EU-retlige forpligtelser

 
Kurset skal give deltagerne færdigheder til at

 • identificere relevante kollektivarbejdsretlige problemer på en måde, der viser overblik over retsområdet
 • analysere konkrete problemstillinger på en måde, der vidner om indsigt i de grundlæggende begreber og regler
 • argumentere for forskellige mulige løsninger på en fagligt kvalificeret måde, der illustrerer forståelse for de interesseforskelle, der gør sig gældende
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 
Kurset skal give deltagerne kompetence til at

 • rådgive om kollektivarbejdsretlige problemstillinger, herunder kunne argumentere klart og præcist for, hvordan relevante regler skal anvendes i konkrete situationer
 • foretage selvstændige analyser af komplekse kollektivarbejdsretlige problemstillinger, herunder vurdere internationale forpligtelsers konkrete betydning
 • reflektere kritisk over retsafgørelser fra såvel de fagretlige instanser, de almindelige domstole og europæiske retsinstanser
 • perspektivere de kollektivarbejdsretlige normer i en bredere arbejdsmarkedsmæssig og samfundsmæssig kontekst

De primære læringsaktiviteter vil være koncentreret om gruppe- og plenumdiskussioner af retsafgørelser og cases. Der kan også blive tale om studenter-præsentationer af retsafgørelser.

 • Jens Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 4. udgave, 2021

 • Udvalgte artikler m.m. (ca. 150 sider)

Kollektiv arbejdsret og Ansættelsesret giver en specialiseret gennemgang af arbejdsrettens to kerneområder. Der er en nær sammenhæng mellem kurserne i Kollektiv arbejdsret og Ansættelsesret, men de overlapper ikke hinanden. Det vil være en fordel - men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret inden man følger Kollektiv arbejdsret og/eller Ansættelsesret.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback vil blive givet løbende i undervisningen i forbindelse med især drøftelse af cases og retsafgørelser. Derudover vil den blive givet et par gange i løbet af undervisningen i forbindelse med kollektiv evaluering af undervisningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Selvstændig skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55150U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Kristiansen   (16-4e697277324f766d77786d6572776972446e7976326f7932686f)
Gemt den 21-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students