Visuel kultur: Visuel analyse

Kursusindhold

Dette kursus har fokus på visuel analyse gennem en række kulturteoretiske og socialvidenskabelige nedslag og praktiske øvelser. Det overordnede formål med kurset er at være i stand til at forholde sig kritisk og refleksivt til visuelle fænomener, som de giver sig til udtryk i hverdagskultur i både historisk og nutidigt perspektiv. Dette opøves ved at læse og tilegne sig kultur- og socialvidenskabelig teori og metode og herudfra formulere kritiske og aktuelle problemstillinger. Problemstillinger afprøves ved at indsamle, kategorisere og analysere visuelt materiale og ved selv at producere empirisk materiale gennem interview, visuel etnografi, fotografi, video eller andre praksisser, som kan anvendes i de offentlige og/eller private sektorer på arbejdsmarkedet.

I forløbet vil vi arbejde med forskellige analysemetoder ift. empirisk materiale fra hverdagsliv, reklamer og kampagner. Kurset er opdelt i to blokke. Den ene blok varetages af NN og omhandler kulturteori som metode. Blok 1 afsluttes med en obligatorisk skriftlig opgave på 3-5 sider med skriftlig peer-feedback. Den anden blok varetages af studielektor Kassandra Wellendorf og har fokus på koblingen mellem etnografiske metoder og produktion af visuel empiri. Blok 2 afsluttes med obligatoriske individuelle mundtlige oplæg á 3-5 minutters varighed.

Engelsk titel

Visual Culture: Visual Analysis

Uddannelse

Visuel kultur 

Blok 1 varetages af NN. Der vil være fokus på indsamling af visuelt materiale til at indgå i kulturteoretiske analyser. I forløbet indgår en lille skriftlig opgave på engelsk samt obligatorisk skriftlig peer-feedback.

Blok 2 varetages af Kassandra Wellendorf. Der arbejdes med feltarbejde, hvor studerende i grupper producerer empirisk materiale i form af etnografiske undersøgelser, interview, foto-elicitering eller lignende. I forløbet indgår obligatoriske mundtlige oplæg.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og aktiv deltagelse i undervisningen i form af gruppearbejde og individuelle øvelsesopgaver. Der vil være både mundtlig og skriftlig fremlæggelse som del af den aktive undervisningsdeltagelse.

De tekster, som indgår i det faste pensum, vil være tilgængelige som pdf-filer i kursusrummet. Der arbejdes desuden med et par kapitler fra bogen Rose, Gillian, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials (London: Sage, 2016), hvorfor det kan være en fordel at anskaffe bogen, hvis man vil læse om metoderne inden kurset starter.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hvis du lige er startet på Visuel kulturuddannelsen, følger du studieordningen for 2019, hvor eksamen er en fri mundtlig prøve med materiale. Hvis du er på studieordningen fra 2008 eller tager faget som del af dit sidefag i Billedkunst eller som gymnasieprofil på Kunsthistorie, aflægger du eksamen i modulet Analytik/Visuelle felter. Her er eksamensformen en bunden mundtlig eksamen.
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420