SPS; ”Det gør mig ondt” – hvordan sætter vi ord på sorgen i samtaler og relationer? (Sprogpsykologisk emne / Sprogpsykologisk tilvalgsemne)

Kursusindhold

Sorg er et eksistentielt vilkår, der rammer os alle på vores vej gennem livet. Et vilkår, vi er tvunget til at håndtere. Ikke kun som sørgende, men også som relation omkring den sørgende: som bror, datter, far, ven, bekendt, kollega, leder, nabo – og muligvis også som professionel: som præst, psykolog eller sundhedsprofessionel. På dette kursus skal vi udnytte sprogpsykologiens muligheder til at undersøge de relationelle og samtalemæssige potentialer i sorgen.

 

Vores relationer er afgørende for, hvordan vi har det som mennesker. Det gælder også – og måske især – når livet bliver svært, fx når vi mister. Forskning tyder på, at de relationer, sørgende indgår i, kan spille en stor rolle for deres sorgproces. Imidlertid fortæller mange sørgende, at den sociale støtte i deres netværk er udfordret af deres tab. Det kan være svært at forklare andre om tabet og skabe et rum for samtale og forståelse for det, man gennemgår som sørgende. Det tyder derfor på, at sorgen ofte bærer relationelle og samtalemæssige udfordringer med sig. Vi skal derfor beskæftige os med, hvordan vi kan sætte ord på sorgen i samtaler og relationer, så den opleves støttende i sorgprocessen – og ikke det modsatte. 

 

Kursusindhold
Indholdet på kurset falder i tre dele. Vi skal mere konkret:

 • undersøge sorg fra et teoretisk perspektiv ved at læse os ind i og diskutere en række forskellige teoretiske perspektiver på sorg, herunder psykologiske, sociologiske og fænomenologiske teorier om sorg
 • undersøge fænomenet social støtte teoretisk og metodisk; hvad siger eksisterende forskning om (god) social støtte for mennesker i sorg? Med hvilke foki og metoder bliver social støtte undersøgt i sorgforskningen i dag - og hvad kan sprogpsykologien bidrage med?
 • undersøge sorg og social støtte empirisk gennem data, som de studerende samler ind og arbejder med under kurset.

 

Der tages i undervisningen udgangspunkt i voksnes sorg som følge af dødsfald, men kurset er også relevant for studerende, der interesserer sig for sorg hos fx børn og unge, og for studerende der interesserer sig for, hvordan mennesker samtaler og opnår støtte i forbindelse med andre typer af tabsoplevelser end dødsfald. Selvom kurset således konkret fokuserer på sorg og social støtte for voksne mennesker, henvender kurset sig bredt til deltagere, der ønsker indblik i:
 

 • de interaktionelle og psykologiske forhold, der kan være på spil i svære eller sårbare samtaler og relationer, hvor den ene (eller begge parter) har oplevet tab af noget betydningsfuldt
 • fænomenet social støtte – hvad vil det sige at opleve social støtte; hvordan opnås det?
 • sprogpsykologiske metoder, herunder interview, konversationsanalyse og genhørsmetode.


Kurset afsluttes med en fri skriftlig hjemmeopgave og det forventes, at den studerende selv identificerer en konkret problemstilling, der relaterer sig til sorg og/eller social støtte og arbejder selvstændigt på at besvare emnet med inddragelse af relevant teori og evt. empiri.

Engelsk titel

“I’m sorry to hear that” – how do we put grief into words in conversations and interpersonal relations?

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af:

 • problemer, teorier, metoder og tilgange ved studier af sorg, social støtte og samtaler.


Færdigheder i at:

 • applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner og/eller empiriske analyser, som tjener til at løse problemstillinger, der relaterer sig til sorg, herunder særligt de relationelle og samtalemæssige aspekter af sorg. 


Kompetencer i at:

 • vurdere ovennævnte viden og dens konsekvenser for praksis
 • vurdere, hvilke teorier og tilgange der bedst belyser sorgrelaterede problemstillinger sprogpsykologisk.


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af:

 • problemer, teorier, metoder og tilgange ved studier af sorg, social støtte og samtaler.


Færdigheder i at:

 • applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner og/eller empiriske analyser, som tjener til at løse problemstillinger, der relaterer sig til sorg, herunder særligt de relationelle og samtalemæssige aspekter af sorg.   


Kompetencer i at:

 • vurdere ovennævnte viden og dens konsekvenser for praksis


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Sprogpsykologi:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2018-ordningen
2008-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Der vil primært blive tale om holdundervisning, men da eksamensformen er fri skriftlig hjemmeopgave, tilbydes der også individuel vejledning. Undervisningen vil indebære gruppearbejde – deltagelse i arbejdsgrupper er derfor en forudsætning for at følge kurset.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages på 2008-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSSK0007FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kathrine Lund Hansen   (19-71677a6e786f746b727b746a346e6774796b74466e7b7334717b346a71)
Gemt den 11-11-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students