RET, Moderne teoretiske og metodiske perspektiver

Kursusindhold

Retorikkens rolle i samfundslivet kan udforskes og belyses på mange andre måder end ved tekstanalyse og tekst-orienteret retorisk kritik. Formålet med dette kursus er at give deltagerne erfaring med en bredere vifte af teoretiske og metodiske perspektiver på retorikfaglige spørgsmål og problemstillinger. Vi studerer udvalgte fx filosofiske eller sociologiske teoridannelsers relevans i en retorikfaglig sammenhæng foruden forskellige kvalitative metoder til at indsamle, konstruere og definere et analysemateriale og tilrettelægge en teoretisk-kritisk undersøgelse.

De studerende vil opnå viden om udvalgte fx filosofiske, politologiske, sociologiske, sprogvidenskabelige, pædagogiske eller æstetiske teoridannelsers relevans i en retorikfaglig sammenhæng og om forskellige kvalitative metoder (fx protokolanalyse, interview, aktionsforskning, arkivstudier).

De studerende vil opnå viden om udvalgte fx filosofiske, politologiske, sociologiske, sprogvidenskabelige, pædagogiske eller æstetiske teoridannelsers relevans i en retorikfaglig sammenhæng og om forskellige kvalitative metoder (fx protokolanalyse, interview, aktionsforskning, arkivstudier).

De vil blive trænet i metodisk reflekteret at indsamle, konstruere og definere retorisk empiri og tilrettelægge en teoretisk-kritisk undersøgelse.

Som del af universitetets strategi om at sikre tættere kobling mellem forskning og undervisning har vi fået midler til at gennemføre et projekt om forskningsintegrerende undervisning som del af kurset Moderne teoretiske og metodiske perspektiver.

Projektet inddrager KA-studerende som med-forskere i et forskningsprojekt om dansk antiatomkraft-aktivisme (Organisationen til Oplysning om Atomkraft, OOA, 1976-2000). Med udgangspunkt i et stort arkiv af materialer samlet af OOA-aktivister vil de studerende blive vejledt i at udvikle egne forskningsdesign og derved bidrage til det større forskningsprojekt, ligesom de vil blive inviteret til at bidrage til en fælles digital publikation. OOA-arkivet indeholder tusindvis af sider af talemanuskripter, pamfletter, forskellige versioner af det berømte Atomkraft? Nej tak!-logo med den smilende sol med mere. De studerende vil også møde flere af aktivisterne som gerne deltager i evt. interviews. Kurset afsluttes med en konference hvor de studerende præsenterer deres projekter og den digitale publikation afsløres. Kurset vil give de studerende kompetencer til at 1) navigere i et stort arkiv og sammensætte brugbart analysemateriale, b) gennemføre deres egne analytiske projekter og bidrage til et større kollaborativt forskningsprojekt og c) producere skrevne resultater både i form af eksamensopgave og bidrag til den fælles digitale publikation.

Engelsk titel

RET, Modern Theoretical and Methodological Perspectives

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i retorik 2019

Kandidattilvalg i retorik 2019

Kandidatdelen af sidefaget i retorik 2019

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • udvalgte fx filosofiske, politologiske, sociologiske, sprogvidenskabelige, pædagogiske eller æstetiske teoridannelsers relevans i en retorikfaglig sammenhæng.
 • forskellige kvalitative metoder i retorikforskningsmæssig sammenhæng (fx protokolanalyse, interview, aktionsforskning, arkivstudier).

 

Færdigheder i

 • metodisk reflekteret at indsamle, konstruere og definere retorisk empiri og tilrettelægge en teoretisk-kritisk undersøgelse.
 • gennemføre pilotstudier med udvalgt teori og empiri og evaluere sine resultater.

 

 

Kompetencer til at

 • forholde sig kritisk til valg og fravalg af metodisk og teoretisk udgangspunkt for en retorisk undersøgelse.
 • gennemføre analyser efter metoder eller teorier, der supplerer traditionel retorisk analyse, og anvende resultaterne i teoretisk eller kritisk sammenhæng..
 • inddrage peer feedback i arbejdsprocesser.

I tilknytning til holdundervisning med oplæg og diskussioner arbejdes der case-orienteret med retoriske undersøgelser, der afprøver udvalgte teoretiske eller metodiske tilgange i praksis. De studerende gør sig således konkrete erfaringer individuelt og gruppevis med de udvalgte tilgange.

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5