PÆD, Projektorienteret forløb, 30 ECTS, BA, EFTERÅR

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelses faglige teorier og metoder.


Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her:

https://kunet.ku.dk/studie/paedagogik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Projektorienteret forløb (praktik)&topicId=406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6#406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6

Praktikopholdet skal mindst have et omfang, der svarer til 3 måneder på fuld tid. 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. august på  

komm-praktik@hum.ku.dk

 

FORLØBET ER SAMUNDERVIST (15 ECTS + 30 ECTS).

Engelsk titel

Academic Internship, Education

Uddannelse

Bachelortilvalg, Pædagogik, 2019-ordningen.

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • arbejdet i organisationer eller andre virksomheder
 • interne og eksterne forhold af betydning for en organisation
 • en virksomhed eller organisations strategiske arbejde
 • at bruge akademiske kvalifikationer erhvervet på en BA-uddannelse i pædagogik i en praktisk organisatorisk kontekst
 • egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Færdigheder i at

 • anvende BA-uddannelsen i pædagogiks faglige teorier og metoder i forhold til konkrete, mindre arbejdsopgaver
 • anvende BA-uddannelsen i pædagogiks faglige teorier og analysemetoder til at belyse konkrete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange.

 

Kompetencer til at

 • reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver
 • reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til valg af kandidatuddannelse

løse mindre akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed.

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 600-650 timer.
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

Den studerende opgiver 600 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af rele-vans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglit-teratur inden for pædagogik, den anden halvdel skal være relevant organisa-tionsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. Pensum skal for-håndsgodkendes af eksaminator.

Kurset kan kun følges af studerende fra:
Film- og medievidenskab, Pædagogik, Filosofi, Kommunikation & it og Retorik

Praktikkontrakten skal være underskrevet og afleveret senest 15. august.

Tilvalget kan ikke kombineres med valgfrie emner på Film- og Medievidenskab.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Portfolio
For detaljer, se studieordning.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Praktik
 • 600
 • Total
 • 819