Musikvidenskab: Praktiske discipliner 2: Sang (3 hold)

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/brugsklaver, sang, korledelse samt rotation og lydproduktion.

 

Hørelære/brugsklaver

Der arbejdes med videreudvikling af gehør samt praktisk-musikalske færdigheder på mellemniveau: Rytmelæsning med taktering, melodilæsning med anvendelse af solmisation, harmonik i form af AHA og visuel becifringsanalyse, diktat, becifrings-, node-, kadence- og partiturspil, transponering, kombinationsøvelser, grooves, imitation og improvisation.

 

Sang

Gennem øvelsesarbejde og udvalgte sange skabes en fundamental bevidsthed om og en beherskelse af egen sangstemme. Forskellige sangteoretiske temaer gennemgås og de studerende udfører de dertil hørende praktiske øvelser.

 

Korledelse

Der undervises i elementær kormetodik og elementær direktion. Undervisningen omfatter timer med instruktion fra underviseren og timer hvor de studerende på skift indstuderer samt dirigerer hele eller dele af korsatser, superviseret af underviseren.

 

Rotation og lydproduktion

Der undervises i rotationssammenspil i et bredt udsnit af genrer med henblik på at udbygge den praktiske viden om instrumenternes udtryksmuligheder og deres funktion i sammenspillet. Live Electronics (Ableton Live) indgår fortsat som et pædagogisk redskab/kreativt instrument og ledelsesmæssige teknikker til indtælling og tegngivning introduceres løbende. De studerende bliver undervist og prøvet særskilt i hvordan instrumenter og anlæg fungerer teknisk, samt i viden om spilleteknik på det enkelte instrument.

Engelsk titel

Musicology: Practical disciplins 2

Uddannelse

Musikvidenskab

Kurset foregår som hold- og soloundervisning
- Hørelære/​brugsklaver: Holdundervisningen på 6 hold i klaverlaboratorier.
- Sang: Der veksles mellem soloundervisning og holdundervisning på 3 hold i Korsalen
- Korledelse: Holdundervisning på 3 hold i Korsalen
- Rotation og lydproduktion: Holdundervisning på 6 hold i Rytmisk sal.

Hørelære/brugsklaver

Kompendie

 

Sang

Udvalgt litteratur samt gennemgåede sangøvelser.

 

Korledelse

Enkle korsatser noteret i 4 nodelinjer. Dansk og andre sprog kan forekomme.

 

Rotation og lydproduktion

Pagsberg og Schultz: Sammenspilsbogen: Spil i Flow. Systime, 2012

Pagsberg og Raabo; Rytmisk Musikledelse: Metoder og Værktøjer. Wilhelm Hansen, 2013

Arbejdsbelastning 10 ECTS (280 arbejdstimer – inklusiv undervisning, forberedelse og eksamen).
Eksamen i Praktiske discipliner tæller i alt 10 ECTS. Eksamen er tilknyttet (teknisk set) modulet i Hørelære/​brugsklaver. Dette modul er derfor sat til 10 ECTS i kurser.ku.dk. De andre moduler er sat til 0 ECTS. Dette er kun en teknisk formalitet.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Færdigheder i at
- anvende hørelærefærdigheder til korrektion af flerstemmig sang og forespille kor- og instrumentalstemmer samt spille forberedte becifringsbaserede akkompagnementssatser med enkle grooves
- synge forberedte akkompagnerede sange og demonstrere en fundamental bevidsthed om og en beherskelse af egen sangstemme
- indstudere en lettere korsats for SATB samt lede den med adækvat slagteknik
- udføre alle roller i sammenspilsarrangementer (inklusiv live electronics) samt anvende elementær tegngivning og håndtere delopgaver i sammenspilsledelse

Kompetencer til at
- indstudere kor- og instrumentalstemmer i kor- og sammenspilssammenhænge.

Hvis man som studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse kan man indstille sig til reeksamen og gå til prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse (se studieordningen)

  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 24
  • Total
  • 24