Kunsthistorie/Visuel kultur: Kunst og kulturforskning: Repræsentationer af sorthed i ældre dansk kunst

Kursusindhold

Underbelyst: Repræsentationer af sorthed i ældre dansk kunst (ca. 1650-1920)

Da Danmark-Norge i slutningen af 1650’erne påbegyndte etableringen af forter og handelsstationer i Vestafrika (nutidens Ghana) blev grundlaget for de efterfølgende århundreders voldelige transatlantiske handel med slavegjorte afrikanere lagt.

På kurset vil vi undersøge, hvordan denne omfattende handelsaktivitet – det, der senere er blevet kendt som den såkaldte trekantshandel – har indvirket på repræsentationer af sorthed og sorte personer i dansk kunsthistorie.

Tre centrale spørgsmål, som vi kommer til at forholde os til, vil være:

1)     Hvad har den økonomiske cirkulation af kroppe, varer og vare-kroppe, som Danmarks rolle som transatlantisk kolonimagt førte med sig, betydet for fremkomsten af afrikanere og personer af afrikansk herkomst som motiver i dansk billedkunst?

2)     Hvilke stilistiske virkemidler er blevet taget i brug i kunstnernes arbejde med denne motivkreds?

3)     Hvordan forholder disse virkemidler sig mere overordnet til de skiftende repræsentationsmæssige paradigmer i dansk og europæisk kunst inden for den undersøgte periode?

“Black slavery enriched the country’s creative possibilities”. Sådan skriver Toni Morrison et sted i sin banebrydende essaysamling Playing in the Dark – Whiteness and the Literary Imagination, hvor hun forsøger at synliggøre den “diskursive afrikanisme”, hun opfatter som uhyre vigtig i US-amerikansk litteratur.

Selvom Morrisons undersøgelser retter sig mod den US-amerikanske litteraturkanon, vil Playing in the Dark være en central inspirationskilde for vores undersøgelser på kurset, da vi kommer til at arbejde ud fra en beslægtet tese om, at Danmarks involvering i transatlantisk slavehandel har “beriget” ikke blot den danske økonomi, men også nationens æstetetiske navigationsrum.

Inspireret af Morrison retter vi således vores fokus mod dansk billedkunst forstået bredt som kunst med betydelig tilknytning til Danmark – herunder værker af danske kunstnere, værker, der er skabt i Danmark eller på danske territorier, og værker, hvor danskere og/eller personer fra danske territoriale besiddelser skildres.

Med metodisk og teoretisk forankring i kunsthistoriske arkivstudier og med inspiration fra kunsthistoriske metodediskussioner vedrørende spørgsmål om racialisering, tingsliggørelse, sorthed, køn og (de-)kolonialitet vil vi zoome ind på et udvalg af disse værker, samtidig med at vi mere overordnet vil forsøge at forstå de repræsentationsmæssige diskurser, værkerne både optegner og muliggøres af.

Hvis ikke covid-19 forhindrer os, kommer vi undervejs til at besøge en række forskellige museer, slotte og samlinger, hvor vi både vil få mulighed for at møde værkerne i virkeligheden, og hvor vi samtidig også vil få lejlighed til at observere, diskutere og problematisere, hvordan værkerne formidles i forskellige institutionelle sammenhænge.

 

 

 

Engelsk titel

Art and Culture Research:Representations of Blackness in Danish Historical Art

Uddannelse

Kunsthístorie og Visuel kultur

Med henblik på at styrke læringen vil kurset kombinere forskellige undervisnings- og læringsmeto-der. Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, diskussioner i plenum, analytisk arbejde (individuelt og i mindre grupper) samt underviser- og peerfeedback på en række mindre skriftlige opgaver. De stillede opgaver vil have karakter af skriveøvelser på 1-4 sider, som vil skulle udføres som et led i forberedelsen til visse kursusgange, og som vil have til formål at øge deltagernes for-ståelse af og kritiske refleksion over centrale teoretiske begreber samt styrke deres evner til at an-vende dem i analyser af konkrete kunstværker. Kurset vil desuden inkludere en række ekskursioner til diverse museer, slotte og andet.

Der vil blive udarbejdet et kompendium til kurset med tekster af blandt andre Charmaine Nelson, Frantz Fanon, Krista Thompson, Saidiya Hartman og Toni Morrison.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420