INF: Kulturformidling II: Projektskabelse (Obligatorisk og konstituerende for profilen i ABM)

Kursusindhold

Formidlingsprojekter udgør i dag en meget væsentlig del af kulturlivet. Dette gælder såvel inden for som uden for de etablerede kulturinstitutioner. Modulet undersøger, analyserer og diskuterer forskellige kulturformidlingsprojekter og behandler samspillet mellem kulturformidlingsprojekter, den samfundsmæssige kontekst og brugerne. Centrale problemstillinger skal identificeres ved igangsættelse og gennemførelse af konkrete kulturformidlingsprojekter, ligesom modulet skal arbejde med, hvordan man har tilrettelagt kulturformidlingsprojekter med henblik på at skaffe midler til gennemførelse, etablere partnerskaber og understøtte opbakning, funding og bæredygtighed. På denne baggrund udvikler de studerende forslag til formidlingstiltag med udgangspunkt i en institutionel begrundet strategi.

Engelsk titel

INF: Cultural Communication II: Project Making (Compulsory and constituent for the profile in LAM))

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • kulturformidlingsprojekter i og udenfor ABM-institutionerne i både et nutidigt og historisk perspektiv.
 • brugere og brugerinddragelse.
 • samspillet mellem kulturformidlingsprojekter, den institutionelle og samfundsmæssige kontekst og brugerne.

 

Færdigheder i at

 • identificere centrale problemstillinger ved igangsættelse og gennemførelse af kulturformidlingsprojekter.
 • analysere, diskutere og kritisk vurdere kulturformidlingsprojekters samspil med deres kontekst og brugere.
 • tilrettelægge og præsentere kulturformidlingsprojekter med henblik på mobilisering, funding og bæredygtighed.

 

Kompetencer til at

 • diskutere og vurdere betydningen af forskellige deltagelsesformer og partnerskaber, herunder samskabelse og frivillighed.
 • Udvikle formidlingstiltag på baggrund af en institutionelt begrundet strategi.
 • Samarbejde med forskellige faggrupper i kulturformidlingsprojekter.

Forelæsninger, mundtlige oplæg, feltstudier, workshops, gruppearbejde, feedback og vejledning.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Andersen, N.Å. & Pors, J.G. (2016). Public management in transition. The orchestration of potentiality. Polity Press.
 • Kann-Rasmussen, N. & Rasmussen, C. H. (2019). Autonomiparadokset i ABM - En analyse af ABM-institutionernes ændrede omverdensrelationer og deres implikationer, Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 22(2): 213–230.
 • Thibodeau, B.D. & Rüling, C-C (2018). Overcoming project inertia and gaining project momentum. International Journal of Arts Management, 21(1): 28-48.
 • White, S.C. (1996). Depoliticising development: The uses and abuses of participation. Development in Practice, 6(1):6-15.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden skal medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må være på højst 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi skal i givet fald afleveres ved eksaminationens begyndelse til såvel eksaminator og censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5