INF: Projektorienteret forløb, 30E - Forår

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende kandidatuddannelsens faglige teorier og metoder.

Engelsk titel

Academic Internship (elective)

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • praktikstedets særlige arbejds- og organisationsformer
 • et specifikt og afgrænset praksisfelt inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • faglige og komplekse problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • relevante teorier og metoder i tilknytning til udvalgte faglige problemstillinger.

 

Færdigheder i at

 • identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informations-videnskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse i en praksissammenhæng
 • reflektere over fagligt relevante undersøgelsesdesign inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • forholde sig kritisk til anvendeligheden af teoretiske og metodiske valg med henblik på at undersøge problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt.

 

Kompetencer til at

 • anvende relevante teorier og metoder på praksisfeltets problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • anvende analytiske og praktiske værktøjer, der understøtter en målrettet håndtering af praksisrelaterede problemstillinger
 • formidle og perspektivere kvalificerede løsningsforslag i forhold til faglige problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • deltage i og/eller skabe professionelle arbejdsrelationer.

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 600-650 timer.

Den studerende opgiver 800 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for Informationsvidenskab og kulturformidling, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

Projektorienteret forløb på Informationsvidenskab og kulturformidling, udbydes kun til studerende, der har grundfag i Informationsvidenskab og kulturformidling

Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til portfolioen.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: Samlet 21-25 normalsider. Prøven kan kun aflægges individuelt

Portfolien består af 5 bundne opgaver:
• Præsentation af praktiksted/virksomhed (1-2 normalsider)
• Organisations- og strategianalyse af virksomheden (3-4 normalsider)
• Analyse af udviklingsmuligheder i virksomheden (3-4 normalsider)
• Præsentation og analyse af fagligt produkt udført på praktikstedet (4-5 normalsider)
• Refleksion over faglighed i praksis og i lyset af egne karriereplaner (10-11 normalsider)

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.
Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Praktik
 • 600
 • Total
 • 819

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03522U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Intet skema
Kapacitet
30 deltagere- Kurset kan kun følges af studerende indskrevet på KA-Informationsvidenskab og kulturformidling
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tanja Anna Wiehn   (11-7966736f66337c6e6a6d73456d7a7233707a336970)
Underviser

Vejledere vælges blandt Undervisere på Instituttet
Ét samundervist seminar for alle projektorienterede forløb på KOMM v/Jesper Koppel

Gemt den 29-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students