INF: Projektorienteret forløb, 30 E - Efterår

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende kandidatuddannelsens faglige teorier og metoder.

Engelsk titel

Academic Internship (elective)

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • arbejdet i organisationer eller andre virksomheder
 • interne og eksterne forhold af betydning for en organisation
 • en virksomhed eller organisations strategiske arbejde
 • at bruge akademiske kvalifikationer erhvervet på en KA-uddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling i en praktisk organisatorisk kontekst
 • egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Færdigheder i at

 • anvende faglige teorier og metoder fra KA-uddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling i forhold til konkrete opgaver
 • anvende faglige teorier og analysemetoder fra KA-uddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling til at belyse konkrete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange
 • anvende organisationsteori til at belyse konkrete arbejdssteder og arbejdsgange.

 

Kompetencer til at

 • reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver
 • reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til bl.a. valg af specialeemne og faglig specialisering
 • løse større akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed.

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 600-650 timer.

Den studerende opgiver 800 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for Informationsvidenskab og kulturformidling, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

Projektorienteret forløb på Informationsvidenskab og kulturformidling, udbydes kun til studerende, der har grundfag i Informationsvidenskab og kulturformidling

Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til portfolioen.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: Samlet 21-25 normalsider. Prøven kan kun aflægges individuelt

Portfolien består af 5 bundne opgaver:
• Præsentation af praktiksted/virksomhed (1-2 normalsider)
• Organisations- og strategianalyse af virksomheden (3-4 normalsider)
• Analyse af udviklingsmuligheder i virksomheden (3-4 normalsider)
• Præsentation og analyse af fagligt produkt udført på praktikstedet (4-5 normalsider)
• Refleksion over faglighed i praksis og i lyset af egne karriereplaner (10-11 normalsider)

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.
Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Praktik
 • 600
 • Total
 • 819