INF: Projektorienteret forløb 15 E - Forår

Kursusindhold

I det projektorienterede forløb gennemfører du forløbet på en offentlig eller privat arbejdsplads ved 3 måneders fuldtidsarbejde. Under forløbet skal du vise dig i stand til at analysere og reflektere over det, redegøre for arbejdsstedets interne og eksterne forhold, relatere forløbet til relevante teorier og metoder inden for informationsvidenskab og redegøre for betydningen af Informationsvidenskab og kulturformidling i relation til arbejdsstedet.

Engelsk titel

Academic Internship (elective)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • en faglig relevant problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • relevante teorier og metoder i tilknytning til en praksisrelateret problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • identificere og opstille en faglig problemstilling inden for informations-videnskab og kulturformidling og gøre den til genstand for en selvstændig analyse i en praksissammenhæng
 • reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg med henblik på at undersøge en faglig problemstilling i tilknytning til praktikstedet
 • anvende relevante teorier og metoder på en faglig problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt.

 

Kompetencer til at

 • gennemføre en selvstændig analyse af en faglig problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • formidle løsningsforslag i forhold til en konkret faglig problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • vurdere udvalgte teoriers og metoders anvendelighed i en praksissammenhæng

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer.

Den studerende opgiver 600 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for informationsvidenskab og kulturformidling, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

Projektorienteret forløb på Informationsstudier udbydes kun til studerende, der har grundfag i Informationsvidenskab og kulturformidling.

Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til hjemmeopgaven.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 11-15 normalsider. Prøven kan kun aflægges individuelt.

Portfolien består af 4 bundne opgaver:
• Præsentation af praktiksted/virksomhed (1-2 normalsider)
• Organisations- og strategianalyse af virksomheden (3-4 normalsider)
• Analyse af udviklingsmuligheder i virksomheden (3-4 normalsider)
• Refleksion over faglighed i praksis og i lyset af egne karriereplaner (4-5 normalsider)

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.
Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 34,5
 • Praktik
 • 375
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03474U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Intet skema
Kapacitet
30 deltagere - Kurset kan kun følges af studerende som er indskrevet på KA-Informationsvidenskab og kulturformidling
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tanja Anna Wiehn   (11-7d6a77736a3780726e717749717e7637747e376d74)
Underviser

Vejledere vælges blandt Undervisere på Instituttet
Ét samundervist seminar for alle projektorienterede forløb på KOMM v/Jesper Koppel

Gemt den 29-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students