INF: Projektorienteret forløb 30E (efterår)

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelses faglige teorier og metoder.

Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her:

https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/HUM/Kurser%20og%20undervisning/Tag%20kurser%20på%20andre%20uddannelser/Aftale%20om%20projektorienteret%20forløb.pdf

Omfang af praktikophold kan ses på Studieinformationssiden under Projektorienteret forløb 

https://kunet.ku.dk/studie/informationsstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Projektorienteret forløb (praktik)&topicId=406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6#406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. august til instituttets postkasse:
komm-praktik@hum.ku.dk

Engelsk titel

Academic Internship

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • arbejdet i organisationer eller andre virksomheder
 • interne og eksterne forhold af betydning for en organisation
 • en virksomhed eller organisations strategiske arbejde
 • at bruge akademiske kvalifikationer erhvervet på en BA-uddannelse i informationsstudier i en praktisk organisatorisk kontekst
 • egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Færdigheder i at

 • anvende faglige teorier og metoder fra BA-uddannelsen i informationsstudier i forhold til konkrete, mindre arbejdsopgaver
 • anvende faglige teorier og analysemetoder fra BA-uddannelsen i informationsstudier til at belyse konkrete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange.
 • anvende organisationsteori til at belyse konkrete arbejdssteder og arbejdsgange.

 

Kompetencer til at

 • reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver
 • reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til valg af kandidatuddannelse
 • løse større akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed.

Samundervist seminar for alle projektorienterede forløb på KOMM v/Jesper Koppel
Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 600-650 timer.

Den studerende opgiver 600 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for informationsstudier, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

Ved tilmelding til det udvidede projektorienterede forløb - vil eksamensaktiviteten fra det udvidede projektorienterede forløb på uddannelsen Kommunikation og IT blive tilkoblet. Se https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kommunikation/​kommunikation_it_batv

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 21-25 normalsider. Prøven kan kun aflægges individuelt

Portfolien består af 4 bundne opgaver:
• Præsentation af praktiksted/virksomhed (2-3 normalsider),
• Organisationsanalyse af virksomheden (3-4 normalsider),
• Interview med nærmeste foresatte/leder om virksomhedens strategi (5-6 normalsider) og
• Refleksion over faglighed i praksis (11-12 normalsider)

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Praktik
 • 600
 • Total
 • 819

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB10261U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Vejledning efter aftale
Kapacitet
Kurset kan kun følges af studerende indskrevet på BA-Informationsstudier
Studienævn
Studienævnet for Informationsstudier (INF).
Udbydende institut
 • Institut for Informationsstudier (INF)
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trine Louise Schreiber   (15-8280777c733c8171768073777073804e76837b3c79833c7279)
Underviser

Vejledning efter aftale

Gemt den 02-09-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students