INF: Projektorienteret forløb 15E forår)

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelses faglige teorier og metoder.

Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her:

https://kunet.ku.dk/studie/studieindhold/HUM/Kurser%20og%20undervisning/Tag%20kurser%20på%20andre%20uddannelser/Aftale%20om%20projektorienteret%20forløb.pdf

Omfang af praktikophold kan ses på Studieinformationssiden under Projektorienteret forløb 

https://kunet.ku.dk/studie/informationsstudier-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Projektorienteret forløb (praktik)&topicId=406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6#406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar til instituttets postkasse:
komm-praktik@hum.ku.dk

Engelsk titel

Academic Internship

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • anvendelsesmulighederne for et eller flere fagområder inden for informa-tionsvidenskab og kulturformidling
 • typiske arbejdsopgaver og forretningsgange knyttet til den praksis den studerende har haft forbindelse til i en virksomhed
 • en virksomheds/organisations/institutions strategiske mål.

 

Færdigheder i at

 • omsætte erhvervet teoretisk viden i en praksisorienteret sammenhæng
 • reflektere over hvordan kompetencer inden for informationsvidenskab og kulturformidling samt almene akademiske kompetencer kan anvendes i en konkret praksis.

 

Kompetencer til at

 • varetage en given praksis på baggrund af faglige og almene akademiske kompetencer.

Samundervist seminar for alle projektorienterede forløb på KOMM v/Jesper Koppel. Individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio.
Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer.

Den studerende opgiver 400 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for informationsstudier, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

Kurset kan kun følges af studerende indskrevet på BA-Informationsstudier

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 11-15 normalsider. Prøven kan kun aflægges individuelt.

Portfolien består af 4 bundne opgaver:
• Præsentation af praktiksted/virksomhed (1-2 normalsider)
• Organisations- og strategianalyse af virksomheden (3-4 normalsider)
• Analyse af udviklingsmuligheder i virksomheden (3-4 normalsider)
• Refleksion over faglighed i praksis og i lyset af egne karriereplaner (4-5 normalsider)

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.
Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 34,5
 • Praktik
 • 375
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB10085U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Vejledning efter aftale
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tanja Anna Wiehn   (11-7966736f66337c6e6a6d73456d7a7233707a336970)
Gemt den 29-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students