INF: IT i organisationer

Kursusindhold

Kurset har fokus på de organisatoriske implikationer der kan være forbundet med at designe og implementere IT-løsninger i forskellige organisatoriske kontekster. Kurset beskæftiger sig med forskellige designmetoder og introducerer til udvalgte organisationsteoretiske perspektiver der giver de studerende kompetencer til at forstå og analysere samspillet mellem systemer og organisationer. Med afsæt i udvalgte cases og konkrete IT-projekter arbejdes der med centrale problemstillinger i mødet mellem organisation, teknologi og brugere. En sådan case kunne fx tage afsæt i en virksomhed hvor en særlig organisationskultur vanskeliggør implementeringen af et nyt system fordi organisationens arbejdsgange opleves som fastlåste. Ud fra de valgte cases formulerer de studerende egne projekter, der kvalificeres både teoretisk, metodisk og empirisk. Projektet skal munde ud i et (undersøgelses)design og/eller løsningsforslag, som de studerende dels præsenterer mundtligt, og dels bearbejder og formidler i en skriftlig projektopgave.

Engelsk titel

IT in Organizations

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • design af innovative IT-løsninger i organisationer
 • organisations- og designteori til studier af forholdet mellem brugere, teknologi og organisation
 • projektstyringsteori og -værktøjer i forbindelse med IT design og organisatorisk innovation

 

Færdigheder i at

 • analysere og diskutere digitalt design i organisationer, herunder tilrettelæggelsen af designprocessen
 • indgå i en faglig dialog om organisationsforandring og innovative processer
 • analysere digitalt design i et dynamisk netværk af organisationer, brugere og andre interessenter

 

Kompetencer i at

 • tilegne sig viden om organisationer, brugere og teknologi
 • reflektere over valg af metoder og designværktøjer i forhold til digitalt design i en organisatorisk kontekst
 • indgå i en faglig diskussion om organisationsudvikling gennem digitale designprojekter

Holdundervisning, mundtlige oplæg, praktiske øvelser, feedback, forelæsninger

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bjørn-Andersen, N. (2016) Cases on IT-leadership: CIO Challenges for innovation and Keeping the lights on: Samfundslitteratur
 • Bødker, K., Kensing, F. & Simonsen, J. (2004) Participatory IT design : Designing for Business and Workplace Realities: MIT Press
 • Frankel, C., & Schmidt, K. (Eds.). (2012). Organisationsanalyse. Samfundslitteratur.
 • Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2010) Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels Forlag.

Tilvalgsstuderende har intern censur - se eksamen 2 og Studieordning for BA-TV 2019

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider. Se prøvebestemmelser i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ba_2018
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider. Se prøvebestemmelser i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_batv/​
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00271U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Skema vil fremgå af kursusbeskrivelsen
Kapacitet
2 hold á 30 deltagere
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Nanna Kann-Rasmussen   (3-716e75436b7870316e7831676e)
 • Morten Hertzum   (7-6b6875777d7870436b7870316e7831676e)
Gemt den 27-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students