FILO Renæssancens og nyere tids filosofi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i renæssancens og nyere tids filosofi gennem en læsning af filosoffer som Machiavelli, Descartes, Elisabeth af Bøhmen, Hobbes, Spinoza, Leibniz, Hume, Rousseau, Kant, Wollstonecraft, Hegel, Marx og Nietzsche. Gennemgangen tager udgangspunkt i læsning af klassiske værker, som læses i uddrag og analyseres i deres historiske kontekst. Kurset starter med renæssancens kritik af middelalderens filosofien og slutter med Nietzsches kritik af den vestlige tænknings moralforestillinger. Kursets fokus er på både praktisk (moralfilosofi, politisk filosofi) og teoretisk filosofi (erkendelsesteori, metafysik). Etableringen af et nyt vidensbegreb og metafysikkens funktion undersøges på den ene side, og udviklingen af moderne statsteorier og moralbegrundelse på den anden side.

Engelsk titel

FILO Renaissance and Early Modern Philosophy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen

Bachelortilvalg i Filosofi, 2019-ordningen

Bachelorsidefag i Filosofi, 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • betydende filosoffer og filosofiske bevægelser i renæssancens og nyere tids filosofi (ca. 1400 - ca. 1900) samt deres indflydelse.
 • historiografisk metode inden for filosofihistorie, dvs. kendskab til filosofihistoriens historie og metode, samt til de skiftende fortolkninger, som bestemte filosoffer og filosofiske emner har været underkastet i historiens løb.
 • mindst ét filosofihistorisk emne, hvis problemstilling aktualiseres
 • autoritative redskaber inden for fagelementet i form af oversigtsværker, håndbøger, encyklopædier og leksika.

 

Færdigheder i at

 • selvstændigt at læse og forstå en filosofihistorisk kilde.
 • beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
 • identificere og artikulere en eller flere filosofiske problemstillinger ud fra en selvstændig læsning af en filosofihistorisk kilde.
 • aktualisere filosofihistoriske problemstillinger.
 • anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.

 

Kompetencer til at

 • give og modtage feedback på mundtlige studenteroplæg.
 • give en kort præsentation af et filosofihistorisk emne.
 • udforme en skriftlig eller mundtlig fremstilling af en afgrænset filosofihistorisk problemstilling.

Undervisningen sker i form af forelæsninger og seminarer.

Pensum fokuserer på studiet af primærlitteratur samt de mest relevante fortolkninger. Der er et kompendium for kurset. Forelæsningers slider er tilgængelig på Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5