F. ARK Arkæologisk praksis

Kursusindhold

Kurset består af et 10 ugers projektorienteret forløb, som udføres individuelt eller holdvis i forbindelse med ophold ved én eller flere institutioner eller museer, som indgår i arkæologers almindelige arbejdsmarked. Det påhviler den studerende selv at indgå aftale med en (eller flere) institution(er) om et projektorienteret forløb, Indholdet af det projektorienterede forløb aftales derefter mellem de studerende, vejlederen og den/de pågældende arbejdsplads(er), og skal godkendes af studienævnet.

 

Op til 5 af de 10 uger kan udgøres af arkæologisk udgravning.

Sideløbende med det projektorienterede forløb skal de studerende som en del af den aktive undervisningsdeltagelse, som udgør prøveformen på dette kursus, aflevere 1-3 skriftlige semesteropgaver og holde et mundtligt oplæg på et fælles seminar.

Målsætningen med kurset er at give den studerende:

 • Viden om og forståelse af metoder og arbejdsgange inden for arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning (fx arkæologiske forundersøgelser eller inventeringer, arkæologiske udgravninger, efterbehandling og registrering af fundmaterialer, formidling af den materielle kulturarv).
 • Færdigheder i at anvende basale metoder og arbejdsgange i arkæologisk praksis inden for kulturarvsforskning.

Kompetencer i at reflektere over og kritisk vurdere metoder og arbejdsgange i arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning.

Engelsk titel

Archaeological Practice

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi, Klassisk Arkæologi

Kurset udgøres af et projektorienteret forløb, som udføres holdvis i forbindelse med ophold af sammenlagt 10 ugers varighed ved et eller flere kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvarsområde. I relation til dette indgår en eller flere bundne skriftlige øvelser samt et seminar med mundtlige oplæg fra de studerende. Indholdet af det projektorienterede forløb aftales mellem de studerende, vejlederen og den/de pågældende arbejdsplads(er), men skal godkendes af studienævnet.

Da dette kursus er lagt an på et praksisforløb på de kulturhistoriske museer og institutioner og individuelt tilpasset de enkelte studerende, eksisterer der ikke grundbøger eller et fast pensum til dette kursus. I forbindelse med semesteropgaverne, som afleveres løbende, skal de studerende dermed selv akkumulere deres individuelle litteratur.

Kurset kan kun tages som tilvalg.

Det anbefales at kombinere dette tilvalg med BA-tilvalget i Praktisk og Teoretisk Museumskundskab, idet disse to tilvalg supplerer hinanden rigtig godt.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 18
 • Øvelser
 • 74
 • Projektarbejde
 • 300
 • Seminar
 • 7
 • Total
 • 399