Tværfagligt valgfag, emne 8: Moderne Europæisk Tænkning: Subjekt, Sprog, Litteratur

Kursusindhold

Kurset har til formål at give kendskab til væsentlige strømninger i det tyvende århundredes europæiske tænkning. De franske, tyske og angelsaksiske traditioner, deres indbyrdes udveksling og deres modtagelse uden for Europa behandles med særligt henblik på hvordan subjektets, sprogets og litteraturens status gradvist udfordres, sammenvæves og omdannes. Faget fokuserer på klassiske tekster, deres historiske kontekst og deres videnskabsteoretiske og metodologiske anvendelighed i f.eks. et bachelorprojekt.

Undervejs vil vi blandt andet drøfte, med hvilken ret man kan tale om en samlet europæisk tradition, og hvilken fremtid der i denne forstand er for Europa. Vi vil være opmærksomme på kritikken af den europæiske tradition som nationalistisk, eurocentrisk, sexistisk og scientistisk, og overveje hvorvidt denne kritik har rødder i selvsamme tradition, som kritiseres. Løbende vil vi også diskutere oversættelsesproblemerne, som filosofien og videnskaben støder på i deres udveksling mellem nationale sprog og traditioner.

Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 8: Moderne Europæisk Tænkning: Subjekt, Sprog, Litteratur

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at give den studerende den nødvendige støtte til at kunne give sig i kast med et undertiden vanskeligt tilgængeligt, men rigt og spændende pensum. Dette vil være tilgængeligt på originalsproget og i dansk eller engelsk oversættelse. Forløbet er opdelt i en ugentlig forelæsning og et ugentligt seminar, begge af tre timers varighed. Undervisningssproget er fortrinsvis dansk, enkelte gange engelsk.
Forelæsningerne introducerer til pensum, dets historiske kontekst og dets videre perspektiver, herunder eksempler på dets anvendelse i litterær, kulturel og historisk forskning. Ofte byder forelæsningerne på besøg af gæsteforelæsere fra både KU og udefra.
Seminarerne går i dybden med pensum i form af nærlæsning, gruppearbejde og diskussion. Her opøver de studerende evnen til at tilegne sig og formidle vanskeligt stof. Vi giver os tid til at læse teksterne grundigt, forstå og forholde os kritisk til argumentationen og til de politiske og videnskabsteoretiske implikationer. Vi drager nytte af holdets samlede sprogkundskaber til at drøfte tekstens originale ordlyd og oversættelsesproblemerne, der melder sig.
Undervejs skrives korte refleksionstekster om pensum, som den større eksamensopgave kan tage udgangspunkt i.

Det tyvende århundredes idehistoriske hovedstrømninger, herunder strukturalisme, psykoanalyse, hermeneutik, talehandlingsteori m.m., repræsenteret af bl.a. Freud, Gadamer, Saussure, Barthes, Foucault, Derrida, Austin og Butler. Vægten ligger på primærtekster. Det endelige pensum fremgår på Absalon inden kursusstart.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Total
  • 409,5