DAN; Medieteori og metode - Medier og mediehistorie

Kursusindhold

Ofte står aktuelle medier i centrum for medieæstetiske og –politiske analyser, men medierne har en historie. Det samme har mediehistorieskrivningen.

Kurset har tre formål, som tidsmæssigt vil fylde nogenlunde lige meget på kurset:

 • Vi skal undersøge centrale medier og deres udvikling gennem de sidste omkring 150 år.
 • Vi skal undersøge, hvordan forskellige mediehistorikere og mediehistoriske retninger har arbejdet: Hvad er deres objekt (værkerne, folkene bag, teknologien …)? Hvilken historie er      det egentlig, de skriver (æstetik-, teknologi–, virksomheds-, receptions-, socialhistorie)? Hvilke kilder har de brugt (medieprodukterne, medievirksomhederne, brugernes tekster om medierne)? Hvad er deres erkendelsesinteresser?
 • VI skal selv skrive mediehistorie. I en tre mindre portfolioopgaver skal de studerende i semesterets løb, gerne i grupper, selv finde og arbejde med mediehistoriske arkiver og kilder af forskellig art.
Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Mediehistoriske og mediehistoriografiske emner og forhold
 • centrale dele af mediehistoriens og mediehistorieskrivningens begreber, teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for mediehistoriens og mediehistorieskrivningen på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for mediehistoriske og mediehistoriografiske teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende medieanalytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for mediehistorie og mediehistorieskrivning] selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • et udvalgt mediehistorisk og mediehistoriografisk emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng

 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende mediehistoriske og mediehistoriografiske videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for mediehistorisk og mediehistoriografisk emne
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere det valgte emne i en relevant mediehistorisk og mediehistoriografisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Forelæsninger og en del studenteraktivitet, både i forbindelse med portfolioopgaverne og den øvrige undervisning.

Litteratur (foreløbig liste)

Allen R. & Gomery, D. (1985). Film History – an Introduction. New York. McGraw-Hill.

Diesen, J.A. m.fl. (red). (2016) Den levende fortiden. filmhistorie og filmhistoriografi. Oslo: Universitetsforlaget.

Jensen, K.B. (red.) (2016). Dansk Mediehistorie 1-4. København: Samfundslitteratur.

Drotner, K. (2011). Mediehistorier. København: Samfundslitteratur.

Lauridsen, P.S. (2014). Sherlock Holmes i Danmark. København: Rosenkilde & Bahnhof.

Lauridsen, P.S. (2021). ”Krig”. I Lauridsen, P.S. & Svendsen, E. Medietemaer. København: Samfundslitteratur.

Svendsen, E. (2017). Mediehistorie. I Lauridsen, P.S. & Svendsen, E. Medieteori. København: Samfundslitteratur.

Tybjerg, Casper (in print). ”Danish-German Cinematic Interconnections and the Prospects of an Entangled Film Historiography”.

Winthrop-Young, G. (2011). Kittler and the Media. Cambridge: Polity Books.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5