DAN; Medier: Medieæstetik og -historie: Sociale medier – kultur, politik & aktivisme

Kursusindhold

På dette kursus analyserer vi den personlige mediefortælling på sociale medier (fx Instagram, Twitter, TikTok, Facebook) som en æstetisk og tværmedial strategisk performance i den digitale opmærksomhedsøkonomi. Her er særligt fokus på individuelle profiler indenfor kultur, politik og aktivisme, fordi selv-præsentation på sociale medier handler om både identitet og fællesskab, og kan være værdilegitimerende og dagsorden-sættende. Det handler især om offentlige personer indenfor kultur, politik og videnskab, samt aktivister og kunstnere, og micro-celebrities og influencere. Vi skal også arbejde med brugerperspektivet og hvordan man empirisk kan undersøge deltagerkulturens fællesskaber og æstetiske kommunikation. Fokus er på den kvalitative æstetiske analyse af sociale medier med afsæt i centrale medieteorier og hvordan konkrete analytiske redskaber kan bruges til at forstå, undersøge og forholde sig kritisk de audiovisuelle mediegenrer som er i spil.

Det æstetisk-historiske perspektiv og den tværmediale forankring ses i udviklingen fra det repræsentationelle til det præsentationelle regime i forhold til både celebritykultur og deltagerkultur.

Engelsk titel

Media aesthetics and - history: Social Media – culture, politics and activism

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • De væsentligste problemstillinger indenfor sociale medier og æstetik i et historisk perspektiv
 • centrale dele af medievidenskabelige, sociologiske og æstetiske begreber, teorier og metoder og
 • celebrityteorier og teorier om deltagerkultur i forhold til kultur, politik eller aktivisme


Færdigheder i at:

 • Præsentere og diskutere den eller de tværrmediale problemstillinger inden for sociale medier og æstetik i et historisk perspektiv på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for medievidenskabelige, sociologiske og æstetiske teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende teorier om celebritykultur og deltagerkultur og analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere sociale medier og æstetik i forhold tiltværmedialitet,  celebritykultur og deltagerkultur i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for sociale medie og æstetik i forhold til celebritykultur og deltagerkultur selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • De væsentligste problemstillinger indenfor sociale medier og æstetik og tværmedialitet samt forståelse for dets betydning i et historisk perspektiv, og i forhold til celebritykultur og deltagerkultur og de relevante teorier og metoder.


Færdigheder i at:

 • anvende teorier om sociale medier og æstetik i et historisk perspektiv og videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for sociale medier og æstetik og tværmedialitet
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • undersøge sociale medier og æstetik med medievidenskabelige teorier og metoder og sat i forhold til tværmedailitet, celebritykultur og deltagerkultur
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse i form af oplæg og øvelser både i grupper og individuelt ligesom vi arbejder både mede peerfeedback og underviserfeedback

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5