DAN; Tværmedialitet: Digital undervisning – dannelse, didaktik og platforme

Kursusindhold

Kurset Digital undervisning – dannelse, didaktik og platforme henvender sig til dig, der er interesseret i undervisning og læringsprocesser - både i og uden for skoler – og i hvordan disse processer påvirkes i det digitaliserede samfund. De digitale mediers rolle i forbindelse med læring og dannelse har været et meget varmt debatemne i de senere år. Og med COVID-19 pandemien har hele den danske undervisningssektor været tvunget ud i et nationalt eksperiment med online undervisning. Alt peger på, at online undervisning er kommet for at blive – ikke som erstatning til den traditionelle klasseværelsesbaseret undervisning, men som supplement. Erfaringerne fra hjemmeskolen vil derfor være et vigtigt punkt på kurset, hvor man både vil blive introduceret til den hurtigt voksende forskning på området, samt selv skal indsamle empiri.

 

Vi diskuterer og udvikler didaktiske perspektiver på spørgsmål som: Hvordan kan man som lærer håndtere de udfordringer, som fx mobiltelefoner og sociale medier stiller os? Og omvendt, hvordan kan man udnytte de nye pædagogiske muligheder i de digitale medier for at udforme en mere aktiv, personlig og engagerende undervisning – fra anvendelse af diverse apps til online undervisning?

 

Kurset behandler også den bredere problemstilling omkring, hvad det vil sige at være en dannet borger i et digitaliseret samfund - ofte diskuteres som digital dannelse. Kursets mål er således dels at styrke de studerendes digitale færdigheder og kompetencer i at forstå potentialer og problematikker hos nye medier, dels at gøre dem til reflekterede undervisere, der kan forholde sig til og inddrage IT og digitale medier i læringsforløb.

 

Kurset inddrager bl.a. litteratur om læringsteori, digitale medier og dannelse, samt indeholder et empirisk forløb, hvor man kommer til at udforske delvist selvvalgte problematikker.

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • digitaliseringens centrale undervisningsmæssige påvirkninger, både i form af didaktiske udfordringer og potentialer
 • centrale dele af læringsteoriernes begreber, teorier og metoder
 • færdigheds-, kompetence- og dannelsesmæssige konsekvenser af digitaliseringen

.

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger knyttet til digitale mediers funktioner i læringsmæssige og dannelsesmæssige sammenhænge på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for mediedidaktiske og pædagogiske teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende mediedidaktikkens analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere dannelsesteori i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for mediedidaktikken selvstændigt og på videnskabelig vis
 • anvende mediedidaktisk teori og metode til at udforme undervisningsforløb, som inddrager digitale medier
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder
 • Anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre empiriske medievidenskabelige undersøgelser.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • digitaliseringens centrale undervisningsmæssige påvirkninger, både i form af didaktiske udfordringer og potentialer.
 • relevante læringsteorier og didaktiske metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende mediedidaktikkens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for digitaliseringens undervisnings- og dannelsesmæssige følger.
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • anvende mediedidaktisk teori og metode til at udforme undervisningsforløb, som inddrager digitale medier
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, blandet med projektforløb, hvorunder der knyttes individuel/gruppevis, kollektiv og peer-vejledning

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0050FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mogens Olesen   (6-77746d7b6d7648707d7536737d366c73)
Gemt den 18-03-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students