DAN; Litteraturen er en kampsport

Kursusindhold

”Sociologien er en kampsport”, har den franske sociolog Pierre Bourdieu sagt. Udsagnet kunne imidlertid også gælde litteraturen, der ud fra Bourdieus teori om sociale felter kan betragtes som en arena for en løbende kamp om magt, status og de enhver tid herskende normer for hvad der anerkendes som (god) litteratur.

Historisk tager denne kamp form af fx litterære fejder, polemik og rivalisering mellem forfattere, litterære grupper og generationer, der kæmper for at slå hinanden af banen og skabe sig selv en plads i litteraturen.

På dette kursus skal vi udvikle værktøjer og metoder til at studere og analysere disse magtkampe og opøve en kritisk bevidsthed om de sociologiske faktorer og mekanismer, som gør at bestemte værker eller forfattere kanoniseres og opnår klassikerstatus, mens andre henvises til historiens glemsel. Hvad blev der af Lola Baidel? Hvorfor røg Tove Ditlevsen og Vita Andersen i perioder ud af kanon og hvorfor dukker de nu op igen? Hvem bestemmer spillets regler i litteraturen?

Kampen om magt og smagsnormer er formentlig lige så gammel som litteraturen selv, men knytter sig historisk især til etableringen af det moderne litterære marked og forlagsvæsen og de tidlige massemedier i 1800-tallet. På kurset skal vi følge tilblivelsen af det moderne litterære felt i Europa og Danmark med nedslag i historiske nøglefigurer som Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, Georg Brandes og det 20. århundredes litterære avantgarder og modernismer. Vi skal analysere, hvordan litteraturhistorien bliver til som en kamp mellem forskellige syn på litteraturens rolle i samfundet og forskellige forfatterroller. Samtidig skal vi se på forlagsbranchens udvikling og betydningen af det ændrede mediebillede i perioden.

Kurset vil give en indføring i nyere litteratursociologiske teorier, begreber og modeller til at studere samspillet mellem bogmarkedets forskellige aktører under anvendelse af både kvalitative og kvantitative metoder. Ligeledes vil kurset give anledning til at stifte bekendtskab med nyere litteraturforskning, der fokuserer på litteraturens sociale brug i en bredere samfundskontekst. 

Engelsk titel

Literature is a Martial Art

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • det danske bogmarked og det litterære felts historiske udvikling fra ca. 1870 til i dag
 • nyere litteratursociologisk forskning og teoridannelse
 • begreber og metoder til at analysere magtkampe og kanoniseringsmekanismer inden for det litterære felt

 

Færdigheder i at:

 • præsentere, visualisere og diskutere udviklingstendenser på det danske bogmarked og det litterære felt på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • karakterisere og analysere ændringer i den litterære smag, vurderingskriterier og synet på forfatterollen i et historisk perspektiv
 • anvende litteratursociologiske analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling

 

Kompetencer i at:

 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for litteratursociologien selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • grundtræk ved det danske bogmarked og det litterære felts historiske udvikling fra ca. 1870 til i dag
 • nyere litteratursociologisk forskning og teoridannelse
 • begreber og metoder til at analysere magtkampe og kanoniseringsmekanismer inden for det litterære felt

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere udviklingstendenser på det danske bogmarked og det litterære felt på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • anvende litteratursociologiske analyseredskaber og metoder
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • belyse og analysere forhold på det danske bogmarked og det litterære felt i et historisk perspektiv
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Forelæsning, gruppearbejde og studenteroplæg

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0048EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Torben Jelsbak   (8-796f6a7178676670456d7a7233707a336970)
Gemt den 23-03-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students