DAN; Litteraturen i praksis: Gentrifiktion: Gentrificering og segregering i dansk samtidslitteratur

Kursusindhold

Siden begyndelsen af 90’erne har København fået et ansigtsløft. Storstilede byggeprojekter er blevet realiseret, metroen er blevet bygget, og de gamle brokvarterer, såsom Vesterbro, er blevet saneret og fyldt med restauranter og caféliv. Men København er også blevet dyr. Faktisk så dyr, at mange mennesker ikke længere har råd til at bo der og bliver tvunget til at flytte, mens byen overtages af en rigere middelklasse – en proces, man kan beskrive med begrebet gentrificering.

 

I forlængelse heraf har der i de seneste årtier har været stor offentlig debat og bevågenhed vedrørende spørgsmål om ghettodannelse, segregering og parallelsamfund. Nogle kritikere har argumenteret for, at København er gået fra at være en socialdemokratisk og egalitært indstillet ’velfærdsby’ til en neoliberal, ulige og gentrificeret ’vækstby’, ligesom andre kritikere af byen mener, at København æstetisk er blevet provinsiel og banal.

 

På dette kursus vil vi spørge og undersøge, hvordan det nye København og dens problemstillinger, såsom gentrificeringen og dens ulighedsskabende og æstetiske konsekvenser, perciperes, skildres, kritiseres og forestilles i samtidslitteraturen.

 

Vi skal dykke ned i kritiske perspektiver på hovedstadens udvikling og forsøge at placere udviklingen i en global bykontekst, og vi skal analysere værker af eksempelvis Lone Aburas, Asta Olivia Nordentoft, Jan Sonnergaard, Kaspar Colling Nielsen og Søren Ulrik Thomsen med inspiration fra centrale begreber fra byteorien. Derudover bliver der forhåbentlig også plads til tværfaglige analytiske afstikkere til andre æstetiske repræsentationer af København (billede, video og lyd) – og måske endda en litterær smuttur til provinsen.

 

Det teoretiske grundlag for kurset findes hovedsageligt i nyere og samtidig bysociologi og kulturgeografi, og vi vil i løbet af kurset inddrage teorier om den kreative by- og middelklasse, gentrificeringsfænomenet og ghettoen i vores analyser, som man finder dem hos blandt andre Andreas Reckwitz, David Ley, Richard Florida, Sharon Zukin og Loïc Wacquant.

 

Arbejdsformen på kurset vil bestå af en ligelig blanding af forelæsninger, studenteroplæg og gruppearbejde, men vi vil også, hvis verdenssituationen tillader det, bevæge os ud af undervisningslokalet og ud i den arena, der udgør omdrejningspunktet for de fleste af kursets problemer og spørgsmål: København.

NB! Bemærk, at der vil være en undervisningspause på ca. 3 uger omkring påske (det eksakte tidspunkt kan ikke fastsættes). Det betyder, at der vil blive tilrettelagt ekstra undervisning i maj.

Engelsk titel

Gentrifiction: Gentrification and the ghetto in contemporary Danish fiction

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Samtidige Københavnerfremstillingers vigtigste temaer og væsentligste problemstillinger
 • relevante dele af nyere bysociologi og kulturgeografis begreber og teorier
 • Centrale tendenser og problemstillinger i Københavns udvikling de seneste 30 år

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for gentrificering og segregering i relation til bykultur på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for litterære bystudier og samtidens urbane problemstillinger
 • Arbejde tværfagligt og inddrage analytiske værktøjer og begreber fra andre fagdiscipliner til at belyse et relevant kulturprodukt
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere urbane tematikker i en samtidig kulturhistorisk kontekst
 • formulere og belyse nye problemstillinger i spændingsfeltet mellem urbanitet og litteratur på selvstændig og videnskabelig vis
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Samtidige københavnerfremstillingers emner og væsentligste problemstillinger
 • relevante teorier og metoder til at belyse disse med.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for gentrificering og segregering i relation til kultur på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • give en reflekteret, selvstændig og tværfaglig analyse af væsentlige problemstillinger inden for samtidige bytekster
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 

 • indplacere samtidig litteratur i en relevant byteoretisk og samtidshistorisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt
 • arbejde selvstændigt med et emne


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0046FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Steentofte Andersen   (20-656a746b75766b63703075766767707671687667426a776f306d7730666d)
Gemt den 08-11-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students