DAN; Sprog og samfund: Kriminallingvistik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i den del af retslingvistikken som beskæftiger sig med lingvistiske analyser af sprogligt bevismateriale, samt det sprog der indgår i efterforskningen og retsforfølgelsen af kriminalitet. Kurset spænder bredt fra teori om kriminelle sproghandlinger, over metoder i ophavsanalyse af tekster og tale, til undersøgelser af politiafhøringer og retssalsinteraktion.

Engelsk titel

Language and society: Forensic linguistics

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • retslingvistikkens væsentligste problemstillinger, både i overblik for hele feltet og mere dybdegående for et enkelt, udvalgt delområde
 • centrale dele af retslingvistikkens begreber, teorier og metoder inden for det udvalgte delområde
 • retslingvistikkens historie og udvikling.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for retslingvistikken på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for teorier og metoder for et udvalgt delområde af retslingvistikken og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende det udvalgte delområdes analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere retslingvistikken i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for retslingvistikken selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • retslingvistikken med forståelse for feltets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende retslingvistikke ns videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for retslingvistikken
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes inden for retslingvistikken
 • arbejde selvstændigt med et udvalgt emne inden for retslingvistikken.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af underviseroplæg, gruppearbejde og hjemmeopgaver.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5