DAN; Kommunikation: Metodekursus for kommunikation og kultur

Kursusindhold

Hvad vil du vide, hvordan vil du finde ud af det, og hvordan ved du, om du har fundet ud af det? Disse spørgsmål udgør essensen af enhver metodediskussion, og vil være omdrejningspunkt for dette kursus, som lærer dig at gennemføre og evaluere undersøgelser.

 

Metode er vigtigt for alle, og særligt for de, der ønsker at kunne beskrive situationer og fænomener på systematisk, videnskabelig måde, og som gerne vil have skærpet deres kritiske sans, når de bliver præsenteret for andres undersøgelser.

 

Dette kursus fokuserer på metoder anvendt på humanistiske fag, og henvender sig særligt til studerende inden for kommunikation og kultur. Kurset introducerer til både kvalitative og kvantitative metoder, dog med særlig vægt på kvalitativ metode, og har både fokus på dataindsamlingsmetoder og dataanalysemetoder.

 

Kurset er en blanding af metodeteori og hands-on øvelser, der giver erfaringer med at anvende metoderne i praksis. I løbet af kurset skal vi arbejde med flg. dataindsamlingsmetoder: observationsstudier/shadowing, artefaktbaserede spørgemetoder, contextual inquiry, autoetnografi, interview, fokusgruppeinterview, videoetnografi og spørgeskemaundersøgelser.

 

Kurset henvender sig til studerende, der gerne vil lære at planlægge og gennemføre undersøgelser, både de, der vil indgå i et fælles arbejde om en større case, og de, som ønsker at lave deres egne undersøgelser, fx i forbindelse med specialeskrivning. Kurset behandler hele undersøgelsesprocessen fra formulering af forskningsspørgsmål, valg af dataindsamlingsmetode(r), tilrettelæggelse af undersøgelse(r), indsamling af data til analyse, kategorisering og forslag til videre bearbejdning, samt begreber som validitet, reliabilitet og generaliserbarhed.

 

Dette kursus er relevant i forhold til alle øvrige kommunikationskurser på NorS, og er i princippet relevant for enhver studerende, der gerne vil lære at anvende metoder i et konkret projekt.  Kurset giver dig et solidt fundament for at indgå i professionelle sammenhænge, hvor vi dels ser en øget brug af undersøgelser generelt, og els oplever en stigning i antallet af kommunikationsprofessionelle, som selv udfører forskellige undersøgelser. Dette kursus kvalificerer dig til både at gennemføre egne undersøgelser og tage stilling til andres.

Engelsk titel

Methods for Communication and Culture

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • forskellige kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder,
 • centrale dele af metodefagets begreber og teorier, herunder begreber som metodetriangulering, generaliserbarhed, validitet og reliabilitet,
 • kodning og kategoriseringsarbejde i data,
 • forskellige kvalitative analysemetoder.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger i forbindelse med design og gennemførelse af en undersøgelse på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber,
 • redegøre for og reflektere over de fordele og ulemper, der er knyttet til forskellige dataindsamlingsmetoder,
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde, afhængigt af de valgte dataindsamlings- og analysemetoder,
 • anvende analytiske værktøjer på indsamlet materiale.

 

Kompetencer i at:

 • formulere et eller flere forskningsspørgsmål og sammensætte et hensigtsmæssigt undersøgelsesdesign, som vil kunne besvare disse spørgsmål,
 • indsamling af data og gennemføre en undersøgelse efter forudgående design,
 • formulere og belyse problemstillinger inden for et konkret undersøgelsesfelt på selvstændig og videnskabelig vis ved hjælp af den tilrettelagte undersøgelse,
 • sammenfatte undersøgelsesresultater og perspektivere dem til det undersøgte felts praksis under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

 

BA-tilvalg
2019-ordningen


Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0010FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mie Femø Nielsen   (5-6b6a72746a456d7a7233707a336970)
Gemt den 17-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students