DAN; Dansk som andetsprog: Andetsprogspædagogik

Kursusindhold

Kurset giver den studerende: 

Viden om og forståelse af: 

 • fagdidaktiske og metodiske diskussioner i historisk perspektiv.


Færdigheder i at: 

 • analysere og diskutere sprogpædagogisk materiale eller praksis i lyset af reflekteret teoretisk indsigt i fremmedsprogs-, andetsprogs- eller kulturpædagogiske tilgange 
 • opstille og diskutere kriterier for vurdering af metoder, materialer og prak-sis inden for emneområdet 
 • analysere kommunikation i undervisning eller andre former for sprogpæda-gogisk arbejde, herunder identificere forskellige deltagerroller.


Kompetencer i at: 

 • analysere og diskutere form og indhold i en given undervisnings- eller sprogpædagogisk praksis i relation til en defineret målgruppe 
 • observere og evaluere eller udvikle, afprøve og evaluere konkrete pædagogiske forløb inden for et sprogpædagogisk område, hvor indlærere eller to-sprogede er defineret som målgruppe 
 • undervise unge og voksne i dansk som andet- og fremmedsprog under for-udsætning af, at den studerende også har bestået de øvrige elementer i studiemønsteret dansk som andet- og fremmedsprog (Elevsprogsbeskri-velse, Kultur og sprog samt Andetsprogstilegnelse), udbudt under denne og/eller andre studieordninger.
Engelsk titel

Second Language Teaching

Uddannelse

Dansk, Dansk som andet- og fremmedsprog (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Eksaminanden kan: 

 • beherske emnekursets begrebsdannelser og bruge dem nuanceret og præ- cist 
 • redegøre for centrale teorier og metoder inden for emnet og diskutere dem selvstændigt
 • anvende emnekursets analytiske og metodiske værktøjer sikkert og præ-cist på relevant materiale.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2016-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
Kurset afvikles som en kombination af seminar, workshop og feltarbejde. Pga. kursets form som projektrettet kursus forudsættes det, at den studerende er indstillet på at deltage aktivt og opsøgende. Arbejdsformen er en blanding af oplæg (underviser, interessenter, studerende) og workshops, hvor de studerende fordyber sig i relevante problemstillinger inden for fagets område. Der tilstræbes en flydende skemaform med seminardage suppleret med work-shopdage og feltarbejde.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5