I Slotsholmens maskinrum: Policy-analyse i teori og praksis

Kursusindhold

Det danske samfund er løbende i forandring. Skiftende regeringer har haft som mål at gennemføre tiltag, der skal sikre, at Danmark i fremtiden kan opretholde et højt niveau af velstand og velfærd. Bag udformningen af de mange tiltag/reformer ligger ofte en længere forberedelse på politisk niveau i regeringskontorerne og ikke mindst i Slotsholmens maskinrum: Centraladministrationen.

 

Faget vil tage udgangspunkt i arbejdet i den danske centraladministration og afspejle udfordringerne, fagligheden, diskussionerne og analyserne, som præger hverdagen på Slotsholmen.

 

Hvordan indrettes samfundet bedst muligt til at indfri givne politiske mål og ambitioner? Hvor meget bør overlades til markedet og hvor meget til staten? Hvordan designes regulering, økonomiske incitamenter og anden offentlig involvering, så vi sikrer, at produkter og (velfærds)ydelser produceres og leveres så effektivt som muligt?

 

Faget vil præsentere forskellige økonomiske perspektiver på indretningen af samfundet med det teoretiske udgangspunkt i mikro- og velfærdsøkonomien. Det analytiske fokus vil være på identificering af markedsfejl og drøftelse af forskellige muligheder for offentlig intervention.

 

Faget vil dernæst applicere dette teoretiske rammeværktøj på en række konkrete policy-områder med hovedvægten på de større velfærdsområder. Ambitionen er ikke at dække alle velfærdsområder i dybden, men at give en analytisk ramme, der kan danne grundlag for overordnede designdiskussioner og muliggøre, at den enkelte studerende kan gennemføre selvstændige, dyberegående analyser af udvalgte områder.

 

Undervisningsformen vil afspejle arbejdsformen i centraladministrationen. Dele af drøftelserne vil tage udgangspunkt i aktuelle policy-udfordringer og inddrage analyse af konkrete policy-forslag og -materiale.

 

Faget forventes struktureret efter følgende timeplan:

 1. Introduktion
 2. Det mikroøkonomiske udgangspunkt
 3. Markedsfejl I
 4. Markedsfejl II
 5. Interventionsværktøjer I
 6. Interventionsværktøjer II
 7. Interventionsulemper og det samlede framework
 8. Daginstitution og grundskole
 9. Videregående uddannelse
 10. Arbejdsløshedsunderstøttelse
 11. Sundhed
 12. Pension
 13. Aktuelle samfundsudfordringer samt igangsættelse af eksamen
 14. Vejledning

 

Faget er velegnet til studerende, der ønsker at tilegne sig en økonomisk forståelse for policy-design og samfundsindretning, og som efter endt studium er interesseret i en hverdag i den danske centraladministration, tænketanke, interesseorganisationer og lignende.

Engelsk titel

Inside Government: Economic Perspectives on Policy Design in the Danish Welfare State

Uddannelse

Bachelor kursus (2017-studieordning): 7.5 ECTS

Kandidat kursus: 7.5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

 • Præsentere og redegøre for centrale mikro- og velfærdsøkonomiske perspektiver på policy-design. 

 

Færdigheder:

 • Selvstændigt identificere strukturelle udfordringer for Danmark og gennemføre analyser, der underbygger problem såvel som strukturelt forbedrende løsningsforslag.
 • Forstå centraladministrationens arbejdsprocesser og kunne udarbejde konkrete policy-forslag efter de samme principper, som lægges til grund i centraladministrationen.

 

Kompetencer:

 • Analysere og vurdere forskellige policy-forslag ud fra et mikro- og velfærdsøkonomisk perspektiv.
 • Diskutere og vurdere forskellige mikro- og velfærdsøkonomiske argumenter.

Faget vil være en kombination af forelæsninger, mundtlige studenteroplæg og diskussion, samt evt. inddragelse af relevante gæsteforelæsere. Hertil kommer, at de studerende vil skulle udarbejde beslutningsnotater, der afspejler arbejdsformen i den danske centraladministration.

Der vil blive lagt stor vægt på, at det studerende selv arbejder aktivt med problemstillinger, herunder via problemløsning af konkrete policy-cases. I tillæg hertil vil der være én mindre frivillig skriftlig opgave, hvor formen vil afspejle den skriftlige kommunikationsform i den danske centraladministration. Dette skal styrke de studerendes forståelse af fagets indhold såvel som introducere til arbejdet i centraladministrationen i praksis.

To hovedbøger vil være centrale i faget:

 • Barr, Nicholas (2012), Economics of the Welfare State.
 • Hjelholt & Trankeær (2019). Policy-analyse: Teori og praksis. Hans Reitzels Forlag.

 

Pensum overstiger ikke 1.200 sider. Nedenstående pensumliste er tentativ og ændringer vil forekomme.

 

----------------------------------- Primære referencer -----------------------------

 

Barr, Nicholas (2012): The Economics of the Welfare State. 5th edition. Oxford University Press.

 

Hjelholt, Anders Morris & Thomas Tranekær (2019): Policy-analyse: Teori og praksis. Hans Reitzels Forlag.

 

Pestieau, Pierre (2006): The Welfare State in the European Union – Economic and Social Perspectives. Oxford University Press.

 

Friedman, Milton & Rose Friedman (1980): Free to choose. A Personal Statement. Harcourt Brace Jovanovich.

 

Smith, Adam (1776): Wealth of Nations. W. Strahan and T. Cadell.

 

Frank, Robert H. (2006): Microeconomics and Behavior. 6th edition. McGraw-Hill International Edition.

 

Okun, Arthur (1975): Equality and Efficiency. The Big Tradeoff. The Brookings Instituion

 

Sunstein, Cass R. & Richard H. Thaler (2009): Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. England: Clays Ltd. St. Ives plc.

 

Bemelmans-Videc, Marie-Louise, Ray C. Rist & Evert Vedung (1998): Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation. London: Transaction Publishers.

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab – særligt mikroøkonomi og national forvaltning – er at foretrække.

Desuden er en interesse for politikudvikling, samfundsøkonomi og reformer en fordel.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Studerende modtager skriftlig feedback på den frivillige opgave.

Hertil modtager de studerende skriftlig og mundtlig feedback på et eller flere skriftlige

og/eller mundtlige oplæg i løbet af forløbet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28