Politologisk projektdesign

Kursusindhold

Faget er et tilbud til studerende, der gerne vil forberede sig på specialeprocessen ved at udforme et projektdesign inden for et emne, som den studerende vil skrive speciale om. Faget bygger videre på tidligere metodefag og fokusere på at den studerende sammentænker viden om et emnefelt med konkrete fremgangsmåder og udformer et projektdesign.

Det centrale læringsmål for de studerende er at skærpe den studerendes metarefleksive og metodologiske bevidsthed i forhold til at udforme et projektdesign om en relevant problemstilling.

I forløbet arbejdes med udformning af problemformulering, projektdesign samt gennemførelse af for det enkelte projekt relevante undersøgelser af fx teori, metoder, herunder feministiske metoder, konkret dataindsamling og bearbejdning af indsamlet data. Kvalificering af projektstyrings- og feedbackkompetencer indgår også som en del af faget.

Kriterier for målopfyldelse: Valgfaget bestås ved at aflevere to obligatoriske opgaver (portfolie eksamen). Første opgaves indhold er et projektdesign, et litteraturreview, herunder status på søgestrategi samt teoriovervejelser og den anden opgaves indhold er metodeovervejelser, analyse m.m. i forhold til design af et forestående specialeprojekt.

Engelsk titel

Political Research Design

Uddannelse

Bachelorstuderende (2017-studieordningen): 7.5 ECTS

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

 • opnå en skærpet kritisk metarefleksiv og metodologisk bevidsthed i forhold til politologisk forskningsarbejde
 • have tematisk viden over et felt som kontekst for projektdesignet
 • have et overblik over relevante metodiske fremgangsmåder

 

Færdigheder:

 • Selvstændigt kunne formulere en præcis problemformulering og operationalisere den til forskningsspørgsmål.
 • Kunne udfolde et projektdesign som gør det muligt at besvare problemformuleringen, fx at indsamle relevante data og udforme en søgestrategi
 • Forberede en analytisk ramme for det planlagte projekt

 

Kompetencer:

 • Foretage analytiske valg på baggrund af et overblik over relevante metoder og litteratur inden for feltet
 • Kunne organisere og planlægge et specialeprojektforløb, hvor deadline overholdes
 • Kunne give og modtage feedback, der bruges konstruktivt i den videre forsknings- og skriveproces
 • Foretage metodologiske valg på baggrund af en problemstilling og kritisk kunne reflektere over disse valg

Holdundervisning, hvor der veksles mellem underviseroplæg, studenteroplæg, feedback på skriftlige oplæg og opgaveløsning. Undervisningen fokuserer på sammentænkningen af den læste litteratur og de studerendes projekter og der er mulighed for at aflevere korte tekster til feedback, der er relevante i forhold til at udforme et projektdesign. Eksempelvis udkast til problemformulering og operationalisering i forskningsspørgsmål, søgestrategi, litteraturreview (kommenteret bibliografi), analytisk ramme, samlet projektdesign samt arbejds- og tidsplan.

Pensum fordeler sig med ca. 900 siders grundpensum og 300 siders pensum, der knytter sig til (speciale)emnet. Der er tre grundbøger

Halperin, S. & Heath, O. (2020). Political Research. Methods and Practical Skills (3. udg.). US: Oxford University Press. Chapter 1-7.

Launsø, L., Olsen, L. & Rieper, O. (2017). Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning (7 udg.). København: Munksgaard. Kap. 2-7 (siderne 16-48 og 61-195)

Ingemann, J.H. et.al. (2018). Kvalitative undersøgelser i praksis. Viden om mennesker og samfund. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (Kap. 3-10, 12 og 15-18)

Faget er for kandidatstuderende.
Det er en fordel, men ikke en forudsætning at du har en emneidé, som kan danne grundlag for dit arbejde med at udforme et projektdesign. Desuden er det en fordel, men ikke en forudsætning, at specialet skal skrives i F22.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Porteføjleeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28