Metode 2

Kursusindhold

Faget indeholder, i forlængelse af Metode 1, en bredere og mere nuanceret gennemgang af samfundsvidenskabelig metode i teori og praksis, især med henblik på, at sætte de studerende i stand til at foretage velfunderede analyser af forskellige typer af data.


Faget introducerer teorierne bag forskellige kvalitative og kvantitative metoder og gennemgår hvordan disse tilgange kan anvendes i gennemførelsen af analyser i forbindelse med et givent forskningsdesign. I forlængelse af Metode 1 giver faget desuden en indføring i mere avancerede statistiske metoder med særlig henblik på multivariate analyser vha. regression. Fagets overordnede fokus er således analyse af data med udgangspunkt i forskellige metodiske tilgange.


Formålet med eksamen er at afprøve de studerende metodiske færdigheder, samt refleksion over metodiske problemstillinger.

Engelsk titel

Method 2

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • referere udformningen af forskningsdesign og forstå de centrale overvejelser i forskningsprocessen
 • forklare anvendelsen og behandlingen af statistisk materiale via statistisk software, herunder principperne bag og forudsætninger for lineær regression
 • gengive principper for kvalitative undersøgelser af politiske processer
 • forstå principper for case-studier og komparative case-studier

 

Færdigheder

 • gennemføre politologiske og andre samfundsvidenskabelige analyser af konkrete forskningsspørgsmål på baggrund af kvalitativt og kvantitativt datamateriale og under hensyn til krav om videnskabelighed
 • tilrettelægge et enkelt- eller fokusgruppeinterview som led i besvarelse af et forskningsspørgsmål
 • udføre randomisering i sammenhæng med design af et eksperiment
 • gennemføre en regressionsanalyse på surveydata


Kompetencer

 • besvare relevante samfundsmæssige spørgsmål vha. gængse kvalitative og kvantitative analyser, herunder interviews og multivariate analyser af kvantitative data

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, øvelsestimer og årgangsforelæsninger.

Pensum udgør 700 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Mere information herom vil komme ud på Absalon.

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Metode 2, at man har bestået Metode 1.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28