Udvikling af sociale interventioner

Kursusindhold

På dette kursus skal du, sammen med din gruppe, udvikle og præsentere et interventionsdesign for en ekstern case-stiller. Formålet med interventionen er, at den skal bidrage til at løse et samfundsmæssigt problem ved at ændre en uhensigtsmæssig adfærd blandt en specifik målgruppe. 

Dette kursus handler derfor ikke kun om at skabe indsigter gennem dataindsamling, men at handle på disse indsigter og oversætte dem til konkrete løsninger (interventionsdesigns) - og derigennem skabe værdi for din case-stiller og for samfundet.

Kurset tager et bredt tværfagligt perspektiv hvor psykologiske, økonomiske, sociologiske og antropologiske forklaringsmodeller anvendes. Kurset er således relevant – og åbent – for alle samfundsvidenskabelige kandidater (og andre fagligheder der ønsker at arbejde med interventioner). 

Beskrivelse, forståelse og forklaring af handling og forandring er centralt i sociologien. Men aktive indvirkninger på adfærd er ofte et område, som vi lader andre fagligheder om – fx psykologien. 

Derfor baserer meget af interventionsforskningen sig på en individuel adfærdsforandringstankegang, hvor man påvirker individer og deres (ofte isolerede) adfærd. Ikke desto mindre kan sociologer spille en central rolle i udvikling og implementering af interventionsdesigns netop fordi vores metoder og teorier, inden for især mikrosociologien, bidrager med væsentlige indsigter omkring sociale relationer.

Det er dog vigtigt at påpege at selvom sociale modeller for adfærd er væsentlige i dette kursus, så er det den konkrete problemstilling fra case-stiller, der er grundlaget for hvilke interventionsfunktioner, vi identificerer og arbejder med i vores designudvikling.
 

 

Faget introducerer [tre] centrale teorier om forandring af adfærd.
 

1: Individual behaviour change

Inden for de individorienterede adfærdsteorier er særligt teorier om ”planned behaviour” væsentlig med deres fokus på bevidste rationelle valg og kognitive påvirkninger af valgene. Her placerer meget af den mediebaserede intervention sig.
 

2: Behavioural economics (nudging)

Videre er nudging tankegangen, som baserer sig på både adfærdsøkonomi (behavioral economics) og neuropsykologi; Her arbejder man meget med valg-arkitektur eller redigering af 

valgmuligheder. Fx falder situational crime prevention i denne kategori; her prøver man at påvirke valg ved gøre nogle valg vanskeligere og andre dermed nemmere.
 

3: Social Practice Change

Social praksis forandringsteori, baserer sig omvendt på en antagelse om de kollektive mønstre (eller praktikker) som det basale for forandring. Her bliver det således et mere sammenvævet socialt mønster, som søges påvirket.

Teorierne introduceres overordnet, hvorefter du skal arbejde mere praktisk og pragmatisk med dem i løbet af kurset. Den studerende kan anvende og trække på teorier fra sin uddannelse: fx teorier fra følelsessociologi, mikro-sociologi, socialpsykologi og cognitiv sociologi og psykologi. The Behaviour Change Wheel grundbogen arbeder på tværts de tre ovennævnte tankegange og bidrager med konkrete modeller til at identificere de relevante interventionsfunktioner.  

 

Kurset er struktureret over følgende seks trin:

1. Definér den ønskede adfærd for en specifik målgruppe

En virksomhed/organisation stiller med en case. Du skal bidrage til at kvalificere casen således, at det bliver konkret at arbejde med
 

2. Analysér barriererne for den ønskede adfærd

På baggrund af dataindsamling med diverse metoder (primært kvalitative) skal du foretage en barriereanalyse

 

3. Identificér interventionsfunktioner og –teknikker

Du skal identificere de relevante interventionsfunktioner og -teknikker, som interventionen skal bygge på

 

4. Idéudvikl mulige interventioner

Du skal arbejde kreativt med at idéudvikle potentielle interventionsdesigns.

 

5. Design og pilottest interventionen

Du skal færdigudvikle en intervention, der er bygget på din målgruppes præmisser, som er etisk forsvarligt, og som er tilpasset din case-stillers virkelighed. I designprocessen skal du pilotteste den.

 

6. Realisér interventionen

I det sidste trin skal du, sammen med din gruppe, præsentere jeres løsning/interventionsdesign for jeres case-stiller. Her skal der være en plan for yderligere tests, som du anbefaler.

 

OBS! Evaluering af interventionsdesigns er ikke en del af dette kursus. Sociologisk Institut udbyder et kursus i evaluering med titlen: ”Evaluering: Metode, teori og praksis”.

Engelsk titel

Development of social interventions

Uddannelse

KA Metode og forskningspraksis (2015 studieordningen)


Fagpakke (KA2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet

Viden, organisation og politik

Kultur, livsstil og hverdagsliv


Meritstuderende skal være på KA niveau

Exchange studerende kan være på BA eller KA niveau

Målbeskrivelse

Viden:

Du kan beskrive og anvende forskellige teorier inden for adfærdsforskningen – og du har den teoretiske forståelse for, hvornår og hvordan en intervention iværksættes bedst muligt mht. størst effekt. Yderligere, vil du være i stand til at formulere og forklare hvorledes disse interventionsteorier knytter sig til specifikke genstandsområder. Du vil beherske de centrale begreber inden for området, og kan sætte dem i spil i forhold til at formulere problemer og løsninger. Endelig vil du besidde viden om hvilke metodiske designovervejelser der skal foretages ved pilot test, og hvilke kriterier som er centrale for at gå videre med effekt test designs.  

 

Færdigheder:

Du kan opstille en væsentlig problemstilling sammen med en aktør (case-stiller) på området; dvs. du kan tage et konkret praksisproblem og formulere det inden for en adfærdsmæssig ramme. Yderligere bliver du i stand til at indsamle og analysere både videnskabelige undersøgelser og empiriske data samt designe og opstille en konkret intervention baseret på samarbejde med en aktør. Endeligt vil du være i stand til at bedømme gennemførbarheden og effekten af dit opstillede interventionsdesign såvel som opstille og vurdere de etiske udfordringer.

 

Kompetencer:

Du kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt kollektivt samarbejde og påtage dig professionelt ansvar. Inden for din arbejdsgruppe skal I selvstændigt styre hvilken viden, der er brug for og være i stand til at etablere denne viden. Dvs. at du opnår kompetencer til konkret projektstyring, hvor der er nogle præcise arbejdspakker (porteføljeopgaverne), som skal indfris. Endeligt vil du være i stand til at mobilisere din viden og handle på baggrund af dine data, alt sammen med sigte på at løse et konkret adfærdsmæssigt problem og derved skabe værdi for din case-stiller og for samfundet. Du styrkes desuden i dine færdigheder med kortfattet at præsentere (mundligt og skriftligt) for kollegaer og fremtidige kunder og samarbejdspartnere.

Der arbejdes med eksterne casestillere. Disse præsentere en række problemer fra deres område, som I på kurset vil arbejde med i grupper. Der vil arbejdet med en specifik model med henblik på at i kan levere et udkast til en intervention der løser (dele af) casestillernes problemer. Casestillerne er centrale arbejdsgivere for samfundsvidenskabelige kandidater inden for kommune, ngo, stat og det private.

I undervisningen vil du både skulle præsentere stadier i eget arbejde såvel som kunne præsentere centrale studer eller teorier som knytter sig til gruppens projekt.

Der arbejdes med to grundbøger, samt videnskabelige artikler om adfærd, interventionsdesign og tilrettelæggelse af interventioner. Materialet skal enten downloades fra Absalon eller via kb.dk såfremt der er online adgang her. Derudover skal du forvente at lave en litteratursøgning af artikler inden for din case specifikke område. Kurset prioriterer konkret samarbejde med casestiller og empirisk analyse. Pensum er på 1200 sider, hvoraf der vil være et selvvalgt petitum på ca. 400 sider.

 

Grundbøgerne er:

 

Michie, S., Atkins, L., & West, R. (2014). The Behaviour Change Wheel. A Guide to Designing Interventions. UK: Silverback Publishing.

 

Vihalemm, T., Keller, M., & Kiisel, M. (2015). From Intervention to Social Change. A Guide to Reshaping Everyday Practices. Surrey: Ashgate.

Basale studietekniske kvalifikationer som litteratursøgning er en nødvendighed (Tag evt et opfriskningskursus på det kongelige Bibliotek).

Herudover vil der i forbindelse med dataindsamling skulle anvendes metoder primært kvalitative metoder til diverse metoderdataindsamling. Basale metodekvalifikationer inden for særligt kvalitative metoder vil således være at foretrække. Ellers forventes det at man selv opdaterer sin viden på dette område (særligt kvalitative interviews, fokusgrupper og observationsmetoder).

Deskriptive digitale metoder kan evt også blive nødvendige men kan tilegnes undervejs.

Det er en fordel, men ikke en nødvendighed, hvis du har fulgt kurset ”Advanced Culture, Lifestyle and everydaylife”.

Det er vigtigt at tydeliggøre at dette kursus ikke er tænkt som et meget læse- og skrive tungt kursus. I stedet , men, at der forventes der, at at de studerende lægger et stort arbejde i udviklingen af interventionen i deres gruppe og i samarbejde med casestilleren.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback). Denne feedback form foregår oftest i plenum men i nogle workshops også i mindre grupper/formationer.

De seks trin i kurset skal i løbet af kurset munde ud i seks mindre skriftlige opgaver. Her skal arbejdsgrupperne give feedback på hinandens opgaver. Hver opgave skal indgå som en del af den samlede porteføljeopgave.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Portfolio
Individuelt eller i gruppe (max 4 studerende).
Eksamen består af seks skriftlige opgaver, som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne knytter sig til de seks analytiske trin i udformningen af en intervention:

- Definere,
- Analysere,
- Identificere,
- Idéudvikle,
- Designe og,
- Identificere,
- Pilotteste,
- Realisere.

Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.

De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 20 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 10 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 296
  • Eksamen
  • 60
  • Total
  • 412