Bachelorprojekt

Kursusindhold

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende lærer selvstændigt at formulere, afgrænse og analysere en udvalgt sociologisk problematik.
 

Den valgte problematik kan være såvel teoretisk som empirisk. I analysen heraf skal den studerende demonstrere indsigt i relevant sociologisk teori.
 

Inddragelse af empiri er en mulighed, men ikke en nødvendighed. Den studerende må endvidere i bachelorprojektet kunne anlægge relevante videnskabsteoretiske betragtninger omkring, hvorledes det valgte perspektiv på problematikken øver indflydelse på analysen.

 

Bachelorprojektet er en skriftlig opgave på maximalt 30 sider. Den skriftlige opgave kan udarbejdes individuelt eller i grupper (max 4 studerende pr. gruppe). Ved gruppebesvarelse tillægges 15 sider pr. ekstra studerende.
 

Bachelorprojektet skal forsynes med et resumé på engelsk, jf. eksamensbekendtgørelsen, såfremt bachelorprojektet er skrevet på dansk, svensk eller norsk. Hvis bachelorprojektet er skrevet på et andet fremmedsprog, kan resuméet skrives på dansk eller på det pågældende fremmedsprog. Resuméet må højst fylde 1 side, når bachelorprojektet skrives af en person, mens det højst må fylde 2 sider ved gruppebesvarelse.

Engelsk titel

Bachelor Thesis

Uddannelse

Kurser med mundtlige eksamener vil som udgangspunkt blive afholdt offline. I tilfælde af Covid-19 restriktioner nødvendiggør det vil mundtlige eksamener blive afholdt online. Besked om dette gives i Absalon senest 4 uger inden eksamenstidspunktet – med mulighed for kortere frist hvis Covid-19 restriktioner indføres med kortere varsel.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

 

Obligatorisk Bachelor-modul på sociologiuddannelsen

Målbeskrivelse

Viden:

 • formulere en afgrænset og præcis problemstilling over en selvvalgt problematik

 

Færdigheder:

 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede datamateriales kvalitet, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sociologisk teori i analysen
   

Kompetencer:

 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiale
 • begrunde værdien af, diskutere kritisk og perspektivere den producerede viden
   

Bachelorprojektemnet skal godkendes af den tildelte bachelorprojektvejleder.

Tildeling af bachelorprojektvejleder forestås af studieleder.

I forbindelse med udarbejdelse af bachelorprojekt har den/de studerende krav på op til 12 timers vejledning (inklusiv læsning af udkast til bachelorprojekt). Vejledningen foregår i klynger.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
En skriftlig opgave på maximalt 30 sider.
Den skriftlige opgave kan udarbejdes individuelt eller i grupper (max 4 studerende pr. gruppe). Ved gruppebesvarelse tillægges 15 sider pr. ekstra studerende.

Bachelorprojektet skal, jf. eksamensbekendtgørelsen, forsynes med et resumé på engelsk, såfremt bachelorprojektet er skrevet på dansk, svensk eller norsk. Hvis bachelorprojektet er skrevet på et andet fremmedsprog, kan resuméet skrives på dansk eller på det pågældende fremmedsprog. Resuméet må højst fylde 1 side, når bachelorprojektet skrives af en person, mens det højst må fylde 2 sider ved gruppebesvarelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 12
 • Eksamensforberedelse
 • 400
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOB16024U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Forløbet planlægges af/i samarbejde med vejleder. Vejledning foregår i klynger.
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jakob Johan Demant   (2-78724e817d713c79833c7279)
Underviser

Vejledere tildeles af studieleder efter ansøgningsfristen

Gemt den 21-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students