Mixed methods: På den anden side af kvant-kval opdelingen

Kursusindhold

"Er du kvalitativ eller kvantitativ?" er et klassisk udgangspunkt for at karakterisere en sociolog. Her på kurset vender vi spørgsmålet på hovedet og spørger: Hvilke typer data skal du analysere med hvilke metoder for besvare dit spørgsmål? Svaret er næsten altid en kombination af kvalitative og kvantitative data og metoder, også kaldet mixed methods.

 

Mixed methods anvendes i stigende omfang indenfor alle områder ud fra ovenstående erkendelse. Behovet bliver ikke mindre med den øgede adgang til "big" digitale data, der i reglen er underspecificerede, abstrakte og fjernet fra deres kontekst. For at udnytte dem til at skabe værdifuld viden er kvalitativ udforskning mindst lige så vigtig som evnen til at kunne designe avancerede algoritmer og maskinlæringsmodeller. Men også indenfor en lang række andre felter som f.eks. evaluering og effektmålings studier, innovation og udvikling og organisationsforandring, for blot at nævne nogle få, er mixed methods i stigende kurs.

 

Med sin stærke fundering i begge metodiske traditioner står sociologer exceptionelt stærkt rustet til at spille den helt centrale rolle i fremtidens i stigende grad mixed methods baserede forskning og innovation. Dette kursus har til formål at lægge grundlaget for at studerende fra sociologi og andre discipliner med en plural metodisk tradition kan gøre kendskabet til et mix af metoder til deres afgørende styrke, også selvom man vælger at specialiserer sig inden for den ene eller anden tradition.

 

Kursets mål er, at den studerende får et blik for værdien og mulighederne i begge traditioner og kan opstille analytiske designs, der integrerer kvalitative og kvantitative metoder og data i besvarelsen af problemet. Pointen er dermed ikke, at man skal mestre kvalitative og kvantitative metoder ligeligt, men kunne opstille designs, der integrerer metoder fra begge traditioner, og gennemfører dem i et team af analytikere, der tilsammen besidder de relevante kompetencer.

 

De fire ugentlige lektioner har til formål at facilitere gruppernes projekter, som producerer portfolioens dele, som beskrevet i punktet om eksamen. Undervisningen vil derfor kun i begrænset omfang bestå af forelæsninger for i stedet at bestå af øvelser, diskussioner, feedback og arbejde i projektgrupperne, som giver de studerende et fundament at arbejde videre fra med den givne del af portfolioen.

 

For at understøtte dette vil vi i kurset læse og diskutere problemstillinger, som bevæger sig fra det erkendelsesteoretisk til det konkrete anvendelsesorienterede redskabs niveau. De vil blandt andet være relateret til teoretisk forståelse af grundlæggende sociologiske fænomener, heuristik, inferens, metodetriangulering, design og operationalisering, formidling og fremstilling af resultater. Dertil skal vi diskutere inspirerende eksempler på anvendelse af mixed methods studier.

 

Som udgangspunkt undervises der ikke i metodeværktøjer, og den studerende skal trække på sine allerede erhvervede kompetencer i den henseende. Dog vil vi gennemgå en række simple tekstanalytiske metoder og teknikker rettet primært, men ikke udelukkende, mod digitale data. Ønsker man yderligere kvalifikationer i kvantitative tekstlæsningsmetoder, kan man overveje sideløbende at følge kurset ” More Than Words: Introduction to Quantitative Text Analysis”. 

 

Der vil blive stillet en række kvantitative og kvalitative datasæt til rådighed, men den studerende må forvente, at de selv skal skabe eller finde data egnet til deres specifikke problemstilling.

 

Kurset afsluttes med en konference, hvor alle projekter vil blive præsenteret og diskuteret mundtligt. Det vil også fungere som en afsluttende feedback inden portfolioens dele samles, gennemskrives og afleveres som samlet opgave til bedømmelse.

Engelsk titel

Mixed methods: Beyond the quant-qual divide

Uddannelse

BA/KA Valgfag

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet

Viden, organisation og politik

Kultur, livsstil og hverdagsliv

Målbeskrivelse

Kursets ambitiøse målsætning er, at den studerende opnår viden, der sætter vedkommende i stand til at

 • Redegøre for forskellige metoders inferenslogikker og ontologiske og epistemologiske antagelser
 • Diskutere hvordan forskellige metoder kan komplimentere hinanden med henblik på at belyse et givent problem

 

Opnår færdigheder, der sætter vedkommende i stand til at

 • Identificere hvilke data og metoder, der skal anvendes i analysearbejdet med en given problemstilling
 • Formilde komplekse mixed methods undersøgelsers baggrund og resultater koncist og argumenterende

 

Opnår kompetencer, der sætter vedkommende i stand til at

 • Udføre en kompleks empirisk analyseproces med inddragelse af flere metoder i samarbejde med andre

Udvikle og anvende undersøgelsesdesigns med et problemorienteret udgangspunkt som trækker på et bredt metodisk repertoire

En kombination af forelæsninger, studenterpræsentationer og øvelser i og udenfor den skemalagte undervisningen, der inkluderer løbende peer-feedback.

Bogkapitler og forskningsartikler, primært fra den internationale litteratur. Disse vil skulle hentes elektronisk via links og henvisninger.

Det er en forudsætning, at den studerende har kendskab til og erfaring med at anvende metoder fra både den kvalitative (f.eks. interview, tekstanalyse, observation, fokusgrupper) og den kvantitative tradition (f.eks. tabelanalyse, regressionsanalyse, latent klasseanalayse, maskinlæring).

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende vil løbende give hinanden feedback på portfolioens forskellige dele.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Portfolio eksamen:
Kurset organiseres omkring studenterdrevne forskningsprojekter om en selvvalg problemstilling egnet til en empirisk undersøgelse med udgangspunkt i et mixed methods design. Projekterne udføres løbende i grupper á max. 4 studerende. Ud fra en på forhånd fastlagt opgaveskabelon, der imiterer en forskningsartikel, arbejder den studerende sig systematisk igennem alle dele af et mixed methods studie.

Portfolioen vil bestå af de forskellige hovedafsnit i en forskningsartikel:
1. Indledning
2. Teori
3. Design
4. Data og metoder
5. Analyse
6. Resultater
7. Diskussion og konklusion

Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider ved 1 studerende. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende.

Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 75
 • Praktiske øvelser
 • 65
 • Eksamen
 • 10
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOA15105U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Skema
Kapacitet
Vejl. 40 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hjalmar Alexander Bang Carlsen   (2-76714e817d713c79833c7279)
 • Jonas Toubøl   (2-78824e817d713c79833c7279)
Underviser

Jonas Toubøl, e-mail jt@soc.ku.dk
Hjalmar Alexander Bang Carlsen, e-mail: hc@soc.ku.dk

Gemt den 06-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students