Introduktion til Open Science Sociologi: Transparente og reproducerbare statistiske metodologier

Kursusindhold

Introduktion til Open Science Sociologi

Videnskaben er i krise! Det mest aktuelle eksempel er replikationskrisen i socialpsykologien, hvor stribevis af spektakulære resultater har vist sig ikke-replicerbare i opfølgende empiriske tests. Replikationskrisen tilskrives udbredelsen af tvivlsomme forskningspraksisser, hvor forskere eksempelvis ”masserer” statistisk signifikante resultater frem af tilfældig datavariation (”p-hacking”) og formulerer hypoteser efter at have analyseret data (”HARKing”). På det seneste har replikations-krisen også bredt sig til andre discipliner i samfunds-, sundheds- og naturvidenskaberne.

 

Videnskabens krisetilstand har affødt en ”Open Science” reformbevægelse, der slår til lyd for en mere gennemsigtig, reproducerbar og troværdig forskning. Hidtil er sociologien gået fri af disse diskussioner, og omfanget af en mulig replikationskrise forbliver uklar. Det som imidlertid står klart er, at den empiriske sociologi er præget af de samme tvivlsomme forskningspraksisser, som har ført vores søstervidenskaber ud i krise.

 

Dette kursus anlægger et Open Science-perspektiv på den sociologiske forskningspraksis. Kurset vil belyse årsagerne til de 

aktuelle kriser i videnskaben, og diskutere hvad sociologien kan lære af disse kriser. De studerende vil blive udrustet med både teoretiske og praktiske værktøjer til at fremme gennemsigtigheden og troværdigheden i deres egen forskning.

 

Mere specifikt vil kurset belyse:

 • replikationskrisen som empirisk fænomen, herunder krisens udbredelse og omfang i forskellige videnskabelige discipliner
 • tvivlsomme forskningspraksisser, herunder p-hacking, HARKing, selektiv afrapporting af forskningsresultater og misrepræsentation af eksisterende forskningslitteratur
 • metodiske problemer, herunder multiple testing, ’garden of forking paths’, fejlfortolkning af p-værdier, og forskningsdesigns baseret på for små stikprøvestørrelser
 • replikationskrisens sociologiske årsager, herunder videnskabens incitamentstrukturer, confirmation bias, publiceringsbias, øget publiceringspres og huller i peer-review-systemet
 • mulige løsninger, herunder Open Science-bevægelsens grundprincipper, samt praktiske øvelser med fokus på præregistrering, udregning af statistisk power, robusthedstjeks, sensitivitetsanalyser, udregning og fortolkning af effektstørrelser, signifikansniveau-justeringer, Bayesfaktorer, metaanalyse, gennemsigtig afrapporting af forskningsresultater, og anvendelsen af open-access repositories til upload af data.
Engelsk titel

Introduction to Open Science Sociology: Transparent and reproducible statistical methodologies

Uddannelse

Valgfrit kursus


Fagpakke (KA 2015)

Viden, organisation og politik

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus har de studerende en indgående og opdateret viden om replikationskrisen, dens sociale og forskningsmæssige årsager og Open Science-perspektivets modsvar hertil. 

 

Færdigheder

Efter endt kursus vil de studerende være i stand til at implementere Open Science-principper i egne empirisk projekter. Endvidere vil de have evnen til at kunne identificere og kritisere manglende gennemsigtighed, reproducerbarhed og troværdighed i eksisterende forskning.

 

Kompetencer

Efter endt kursus vil de studerende være rustet til at holde sig opdateret på nyudviklinger i relation til Open Science – og kunne bringe denne viden i spil i forsknings- og konsulentvirksomhed. Endvidere vil de have evnerne til at kunne kvalificere offentlighedens diskussion om empirisk-statistisk viden. 

Kurset vil bestå af en blanding af forelæsninger, diskussioner og praktiske workshops.

Kompendium understøttet af audiovisuelle medier (podcasts, instruktionsvideoer, etc. omhandlende Open Science) 

Kurset er introducerende, men det forudsættes, at den studerende har en grundlæggende viden om statistik. Endvidere er det en fordel, hvis den studerende har erfaring med Stata.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende vil løbende modtage feedback fra underviserne som del af de diskussioner, der knytter sig til forelæsningerne.

Endvidere vil de studerende modtage underviser-feedback i forbindelse med de afholdte praktiske workshops.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, -
Mundtlig eksamen med synopsis baseret på eget selvvalgte emne.
Individuel/gruppe.
Hvis synopsen udarbejdes af flere studerende, foregår den mundtlige prøve som udgangspunkt som en gruppeprøve. Se detaljer for prøveform i studieordningen og i Den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 158
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206