Valgfag - Supervision i teori og praksis

Kursusindhold

Supervision af andre faggrupper eller af andre psykologers arbejde indgår ofte som en central del af psykologers arbejdsbeskrivelse. Dette gælder ikke bare for erfarne psykologer, men også for nyuddannede psykologer, der oftest står uforberedte i fht. supervisionsopgaver. 

Formålet med dette hold er at give den studerende en grundlæggende indføring i ’supervision som disciplin’ inden for det psykologiske felt.

Vi vil ikke tage afsæt i en specifik metode eller teori, men kommer i undervisningen til at fokusere på generiske tværgående temaer som er relevante i de fleste supervisionskontekster, fx:

- Hvordan defineres og afgrænses disciplinen ’supervision’ inden for det psykologiske felt?

- Virker supervision? (diskussion af den eksisterende evidens for effekten af supervision og alternativer til supervision).

- Formater (gruppesupervision versus individuel supervision, gruppeprocesser).

- Etablering af rammer og en supervisionskontrakt (herunder ekstern versus intern supervision).

 - Proces og roller (relation og den supervisoriske alliance) 

- Etik, dilemmaer og spændingsfelter (herunder tavshedspligt versus indberetningspligt og supervisors kontrolfunktion og evaluering).

-”Klassiske begynder-temaer” for den uerfarne supervisor (autoritet, at sætte rammer og grænser, præstationsangst, forventningspres og mangel på erfaring) .

Hvordan er det at være supervisand? (asymmetri, kontrol, åbenhed og grænser).

Engelsk titel

Elective course - Supervision in theory and practice

Målbeskrivelse

 

Overordnet mål for læringsudbytte
Ved afslutning af modulet er den studerende fortroligmed de mest centrale temaer indenfor supervisionsteori, - forskning og –praksisfelt, således at den studerende har et afsæt for at kunne varetage supervision og forholde sig til beslutninger, dilemmaer og udfordringer, man møder som supervisor og supervisand, på et kvalificeret grundlag. Således er det overordnede læringsmål at  den studerende ved undervisningens afslutning har fået et grundlag for at udføre og evaluere supervisions, som sætter en læreproces i gang hos supervisanden.

Mere konkret er det målet med undervisningen at den studerende ved afslutning af modulet kan:

Viden

Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker inden for supervisionsfeltet

Færdigheder

Analysere case-materiale med udgangspunkt i pensumlitteraturen og de i undervisningen præsenterede temaer, herunder

  • at identificere og analysere supervisionens interpersonelle og organisatoriske forhold at identificere supervisandens/supervisanderens positon i fht. supervisor og den overordnede kontekst.
  • afdække dilemmaer og faldgruber, samt mangelfuld afgrænsning af supervision og supervisors rolle vurdere forskellige løsningsmuligheder og metoder i supervisionsprocessen    

 

Kompetencer

Anvende metoder og principper som præsenteres i pensumlitteraturen til at gennemføre øvelser i at supervisere.

Diskutere centrale temaer og problemstillinger inden for supervisionsfeltet samt fortolke og reflektere over de i undervisningen præsenterede temaer og cases med udgangspunkt i pensumlitteraturen samt den selvvalgte litteratur. 

Reflektere over og vurdere løsningsmuligheder og metoder i supervisionsprocessen, herunder deres konsekvenser og etik.

Undervisningen fordeles over 10 gange á tre lektioners varighed.
I undervisningen vil der blive lagt stor vægt på at den studerende udvikler nogle grundlæggende færdigheder og kompetencer som supervisor. Derfor vil der indgå praksisøvelser i hver undervisningsgang som supplement til underviseroplæg og diskussion af de temaer, som introduceres.
Igennem praksisøvelserne vil den studerende i løbet af undervisningen afprøve både rollen som supervisand og supervisor. Praksisøvelserne kan foregå i mindre grupper og som ”live-supervision”. De studerende vil skulle filme nogle af praksisøvelserne lavet i mindre grupper, og efterfølgende vise klip herfra i plenum.
Praksisøvelserne vil være baseret på såvel casemateriale udviklet af underviserne såvel som de studerendes eget medbragte materiale (fx baseret på erfaringer fra frivillige jobs eller studiejobs).

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen foregår som éndags-konference, hvor de studerende, i grupper af 2 eller 3 studerende, præsenterer og diskuterer en problemstilling, der tager udgangspunkt i et tema, som introduceres i undervisningen, og som udfoldes og nuanceres med hjælp fra det selvvalgte pensum.

Forud for konferencen afleverer hver gruppe et abstract (maks. 500 ord) som opsummerer, hvad præsentationen vil handle om, og en litteraturliste som angiver selvvalgt pensum.
Præsentationen skal indeholde et produkt, fx power point slides eller en poster. Alle produkter samles efterfølgende i et porte folio og deles med hele holdet.
Hver gruppe præsenterer først i 20 minutter (2 studerende) eller 30 minutter (3 studerene), hvorefter der vil være 5 minutters spørgsmål fra medstuderende og underviser.

Problemstilling godkendes af underviser
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • Total
  • 30