Psilocybin-assisteret psykoterapi

Kursusindhold

Forskning i psykedeliske stoffer har fået fornyet momentum. Dette skyldes en række nyere studier, hvor behandling med disse stoffer i kombination med psykologisk støtte/terapi har vist sig at være effektivt til behandling af psykiatriske sygdomme. I løbet af dette metodefag vil vi primært fokusere på psilocybin; et såkaldt klassisk psykedelisk stof, der undersøges i Danmark og i udlandet. Effekterne af psilocybin indbefatter markante bevidsthedsændringer, der kræver støtte fra trænede fagpersoner/terapeuter. Disse bevidsthedsændringer kan sommetider føre til egentlige ’peak’ oplevelser, som ser ud til at være forbundet med langvarige positive psykologiske ændringer. Vi vil på dette fagmodul gennemgå de psykedeliske stoffers historie og centrale studier på området, samt belyse farmakologiske, neurobiologiske og psykologiske aspekter af psilocybin og dets psykoaktive effekter. Vi vil også på fagmodulet gennemgå ligheder og forskelle på de psykologiske modeller, som anvendes i kombination med den farmakologiske behandling med stoffet.

På denne baggrund vil følgende spørgsmål blive behandlet på seminarholdet:

 • Hvad er de klassiske psykedeliske stoffer, herunder psilocybin?
 • Hvilke farmakologiske og neurobiologiske egenskaber og effekter har psilocybin?
 • Hvilke psykologiske effekter har psilocybin?
 • Hvad betyder det, at behandlingen er tværfagligt integreret?
 • Hvilken evidens for den kliniske behandlingseffekt af psilocybin forelægger?
 • Hvilke metodeudfordringer har forskningen?
 • Hvad er psykologens rolle og hvilke psykologiske modeller anvendes i kombination med den farmakologiske behandling?
 • Hvilke risici og udfordringer skal psykologen være særligt opmærksom på?

 

Undervisningen foregår over 10 gange (3 lektioner per gang) og vil veksle mellem underviseroplæg, præsentation af udvalgte artikler af de studerende, øvelser og diskussioner i plenum.

To af undervisningsgangene vil foregå på Rigshospitalet, hvor de studerende vil blive introduceret til vores psykedeliske terapirum og få mulighed for en praktisk (ikke stof-induceret) øvelse i plenum eller mindre grupper.

fagmodulet bestås via aktiv deltagelse og der er mødepligt på holdet (min 75%).

 

Engelsk titel

Psilocybin-assisted psychotherapy

Målbeskrivelse

Efter modulet har den studerende opnået et omfattende niveau af videnskabeligt og metodologisk forankrede kompetencer i forhold til det specifikke design-, planlægnings-, udviklings-, og/eller anvendelsesmæssige indhold og fokus i det enkelte metodefag. Dette demonstrerer den studerende gennem enten a) udviklingen af et dataindsamlingsredskab og/eller b) gennemførelse af en  videnskabelig metodisk baseret undersøgelse af et defineret psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb.

Den studerende kan ved afslutning af undervisningen:

 • Definere og beskrive centrale farmakologiske, psykologiske og neurobiologiske komponenter ved psilocybin-assisteret psykoterapi.
 • Beskrive afgørende historiske forløb i forbindelse med udviklingen af psilocybin-assisteret psykoterapi, herunder et bredere blik på de psykedeliske stoffer.
 • Redegøre og argumentere for de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse med udviklingen af psilocybin-assisteret psykoterapi.
 • Reflektere over og diskutere metode-kritisk (styrker og svagheder) i forhold til de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse med udviklingen af psilocybin-assisteret psykoterapi, samt i forhold til hvorledes enkeltstående valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i udviklingen af psilocybin-assisteret psykoterapi).
 • Mundtligt eller skriftligt fremlægge/præsentere en refleksion over egne erfaringer med en (ikke stof-induceret) øvelse i let ændret bevidsthedstilstand, i relation til fagets øvrige indhold.

Holdundervisning

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Afventer
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 30