Kvantitativ metode: fra idé til analyse

Kursusindhold

Hvis kvantitative studier skal bidrage med meningsfuld, replikerbar psykologisk viden, kræver det en gennemtænkt proces fra ide til analyse. Undervejs skal træffes en række valg om design, udvælgelse og antal af respondenter, dataindsamling, datahåndtering, datarensning, håndtering af missing data og endelig, visualisering og dataanalyse. Hvert valg kan have betydning for udfaldet og validiteten af undersøgelsen.

I faget her vil de studerende blive bekendte med og trænet i processen fra ide og formulering af forskningsspørgsmål over indsamling og håndtering af data til valg og gennemførelse af kvantitative analyser. De studerende vil blive præsenteret for kvantitative studier inden for forskellige psykologiske retninger, ligesom retningslinjer for og faldgruber i gennemførelse af kvantitativ forskning vil blive gennemgået og diskuteret. 

De studerende vil opøve praktisk erfaring med alle led af processen fra idé til analyse. Dette vil ske både ved at de studerende udvikler egne forskningsspørgsmål, design og dataindsamlinger, samt ved brug af eksisterende data til både replikation af tidligere studiers resultater samt til analyser af fx longitudinelle data. Undervisningen vil således veksle mellem oplæg, diskussion og praktiske øvelser med databehandling i de studerendes valgte statistik-program. Slutteligt vil de studerende blive præsenteret for mere komplekse analyse-metoder til longitudinelle data, men forventes ikke at kunne gennemføre disse.

 

Engelsk titel

Quantitative methods: from idea to analyses

Målbeskrivelse

Efter modulet har den studerende opnået et omfattende niveau af videnskabeligt og metodologisk forankrede kompetencer i forhold til det specifikke design-, planlægnings-, udviklings-, og/eller anvendelsesmæssige indhold og fokus i det enkelte metodefag. Dette demonstrerer den studerende gennem enten a) udviklingen af et dataindsamlingsredskab og/eller b) gennemførelse af en  videnskabelig metodisk baseret undersøgelse af et defineret psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb.

Den studerende kan ved afslutning af undervisningen:

 • Definere og beskrive hvilket psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb, der søges a) afdækket/undersøgt med det udviklede dataindsamlingsredskab og/eller b) undersøgt gennem anvendelse  af  den/de givne analysemetode/r.
 • Beskrive den arbejdsproces som er gennemløbet i forbindelse med a) udvikling af dataindsamlingsredskabet og/eller b) undersøgelsens analytiske gennemførelse.
 • Redegøre  og  argumentere for de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse arbejdsprocessen.
 • Reflektere over og diskutere metode-kritisk (styrker og svagheder) i forhold til de metodiske og/eller analysemæssige valg, der er truffet i forbindelse med arbejdsprocessen, samt i forhold til hvorledes enkeltstående valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i arbejdsprocessen).
 • Mundtligt eller skriftligt fremlægge/præsentere resultatet af det konkrete arbejde i form af a) et dataindsamlingsredskab og/eller b/ et undersøgelsesresultat.

Holdundervisning

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig opgave.
Opgaveformen afventer endelig godkendelse i Studienævnet.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 30