Psykologisk testning

Kursusindhold

Psykologisk testning indgår i mange psykologiske discipliner og del-områder på den ene eller anden måde. Ofte indgår testning som en del af et større udrednings- eller vurderingsforløb, men der kan også være tale om enkeltstående testning. Viden om hvad en psykologisk test er, psykologisk tests opbygning og centrale forhold omkring deres anvendelse, viden om konkrete test og færdigheder i forhold til psykologens forskellige roller i forbindelse med testning, er derfor centrale psykologkompetencer.

Formålet med modulet er overordnet, at den studerende opbygger både teoretiske og praktiske kompetencer i forhold til psykologisk testning, og at disse kompetencer forankres både teoretisk og anvendelsesmæssigt i forhold til psykologiske discipliner og i forhold til metode. Mere konkret er formålet, at den studerende opnår forståelse af grundlæggende psykologisk test-teori og testning, at den studerende introduceres til en række psykologiske test indenfor forskellige psykologiske discipliner, samt at den studerende trænes i og opnår praktisk erfaring hhv. generiske kompetencer i forhold til 6 roller forbundet med psykologisk testning, dvs.: 

 1. testtager-rollen
 2. feedbackmodtager-rollen
 3. test-administrator-rollen
 4. scorer og tolker-rollen
 5. feedbackgiver-rollen
 6. rollen som test-vurderer


Indholdsmæssigt er modulet fokuseret på: Grundlæggende begreber og principper indenfor klassisk og moderne test-teori. Konstruktion, administration og fortolkning af psykologiske tests. Væsentlige forhold og problemstillinger i forhold til det at teste i forskellige psykologiske discipliner, med forskellige formål, med forskellige testpersoner, osv. Desuden introducerer modulet til en bred vifte  af test på et generelt og eksemplificeret plan, samt et mindre antal test på et mere deltaljeret plan og færdighedstrænende plan. Emnemæssigt såvel som testmæssigt spænder modulet henover børn såvel som voksne og det kliniske område såvel som ”normal”-området. Desuden inddrages eksempler såvel som test fra det neuropsykologiske, klinisk psykologiske, arbejds- og organisationspsykologiske og samt PPR-området.

 

Engelsk titel

Psychological Testing

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

 • Identificere og beskrive psykologiske test mht. formål og målgruppe, opbygning, administration, scoring og tolkning af resultater, mv.
 • Redegøre for centrale testmassige og psykometriske begreber samt testteoretiske retninger.
 • Indhente relevant information og anvende denne til at vurdere kvaliteten af psykologiske test i forhold til anvendelse, herunder validitet, reliabilitet.
 • Identificere og analysere relevante problemstillinger i forbindelse med vurdering af psykologiske tests med hensyn til kvalitet, anvendelsesmuligheder og -begrænsninger samt relevans i forhold til formal.
 • Diskutere forhold af betydning for anvendelse og fortolkning af psykologiske test generelt, i forhold til særlige grupper af test-tagere og i forhold til forskellige typer af test og testnings-metoder.
 • Udføre forskellige dele af test-administrations-, scorings-, fortolknings- og feedback-processerne, der indgår i den psykologiske testning, samt observere og give feedback i forhold til navnte processer.
 • Modtage feedback, reflektere og selv-korrigere i forbindelse med udførelsen af de forskellige dele af den psykologiske testning (test-administration, scoring, fortolkning og feedback).

 

Forelæsning / Holdundervisning

700 sider obligatorisk litteratur

Pensumlister 

Ikke relevant
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Eksaminanden har 5 timer til sin rådighed og det samlede omfang af den skriftlige
eksamensopgave er maksimalt 10 normalsider.

***************************************

For eksamener der kræver fysisk tilstedeværelse er der udarbejdet en plan B i tilfælde af, at universitetet i eksamensperioden er lukket ned som følge af COVID-19.

Du vil du senest den 1. november 2021 blive orienteret om, hvorvidt din eksamen bliver afholdt som det fremgår af studieordningen, eller om din eksamen i stedet bliver en plan B.

Plan B kan ses her: https:/​​/​​kunet.ku.dk/​​nyhedsrum/​​studiebeskeder/​​Sider/​​Vintereksamen-2021-p%C3%A5-Psykologi.aspx
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe skriftlige, ikke elektroniske hjælpemidler til prøven. USB-nøgle er tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 39
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 69