Neuropsykologi - Praksishold

Kursusindhold

Praksishold 1 – Neuropsykologi v/ Rebecca Hendel

Undervisningen er rettet mod at give de studerende praktiske færdigheder i undersøgelse (og behandling) af neuropsykologiske patienter, så de er forberedte til praktik. Hele forløbet fra modtagelse af problemstillingen til skrivning af en neuropsykologisk rapport vil være i fokus. Faget vil primært handle om undersøgelse (og behandling) af voksne med neurologiske tilstande/lidelser og indeholder følgende elementer:

 • Gennemgang af patienteksempler
 • Videoer med patientundersøgelser
 • Introduktion til anamneseoptagelse
 • Testøvelser (testbatterier og enkelttests til undersøgelse af præmorbidt begavelsesniveau, hukommelse, opmærksomhed, sprog, visuel perception, spatiale funktioner, konstruktionelle færdigheder, styringsfunktioner, visuomotorisk tempo)
 • Gennemgang af spørgeskemaer
 • Udfærdigelse af undersøgelsesrapporter ("erklæringer")
 • Etiske og legale aspekter ved klientarbejde, herunder gennemgang af regler for "god skik" ved neuropsykologiske undersøgelser
 • Institutionsbesøg (f.eks. Center for Hjerneskade og en neurologisk afdeling)
 • Kontakt med en neuropsykolog og overværelse af patientundersøgelser

 

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

 • Der er mødepligt (min. 75%).
 • Deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.
 • Forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. opgaveløsning, læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur, samt evt. baggrundslitteratur fra forelæsninger (for dem, der ikke følger denne parallelt).
 • Mundligt oplæg (i gruppe): Hver studerende skal holde et mundligt oplæg sammen med sin gruppe, hvor en neuropsykologiske case (udarbejdet af underviseren) skal belyses ved hjælp af obligatorisk og selvvalgt litteratur.
 • Skriftlig opgave (i gruppe): Der afleveres ved semesterets slut en mindre skriftlig opgave om samme case (max 4 sider).
 • Vejledning (i gruppe): Det er obligatorisk at modtage vejledning i forbindelse med opgaven, da litteratursøgnings- og analyseprocessen er i fokus..

 

Engelsk titel

Neuro Psychology - Practical training

Målbeskrivelse

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udrednings- og interventions- og evalueringsmetoder i forhold til udvalgte neuropsykologiske problemstillinger, samt for neuropsykologisk teori og empiri af relevans for disse problemstillinger.

 • Analysere direkte eller indirekte erfaringer med cases, undersøgelses- og interventionsmetoder ud fra neuropsykologiske teorier og empiri.

 

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister  

Ikke relevant
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
EKSAMENSBESTEMMELSER: Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 5 siders fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Total
 • 42