Neuropsykologi - Seminarhold

Kursusindhold

Følgende seminarhold udbydes  i efteråret 2021:

Seminarhold 1 v/Randi Starrfelt m.fl. Klinisk neuropsykologi (voksne).

Kurset giver en grundlæggende indsigt i den kliniske neuropsykologi. Kurset er i tre dele, der fokuserer på hhv. grundvidenskabelig basis, diagnostik, og rehabilitering af de kognitive og emotionelle forstyrrelser, der kan følge efter hjerneskader og hjernesygdomme.

Følgende temaer belyses i undervisningen:

 • Neuropsykologiske traditioner og metoder.
 • Den videnskabelige basis for klinisk neuropsykologi.
 • Neurologiske sygdomme / skader og deres neuropsykologiske følger.
 • Specifikke kognitive forstyrrelser / neuropsykologiske syndromer
 • Generelle principper i neuropsykologisk rehabilitering og rehabiliteringsforskning
 • Rehabilitering af specifikke kognitive forstyrrelser.

 

Eksamensbestemmelser:

1) Min. 8/10 gange fremmøde

2) Aflevering af en kort (½ side) individuel skriftlig opgave inden første undervisningsgang

3) To-tre (gruppe)opgaver indenfor hhv det grundvidenskabelige, klinisk-diagnostiske og rehabiliteringsområdet. Opgaverne bygger i høj grad på egen aktivitet, hvor den studerende bidrager til at formulere problemstillinger, finde litteratur, analysere og præsentere denne.

Alle studerende skal sørge for, at de har været med til præsentation i mindst to formater (oplæg/ppt, skriftlig opgave, onlinepræsentation, podcast, poster osv.).

4) Deltagelse i feedbackgruppe / forberedelse af feedback på andres opgaver.

Portfolio: 2-4 samles i en portfolio, hvor den enkeltes bidrag og anvendte litteratur skitseres og sammenholdes med fagets læringsmål. Alle opgaver skal indgå selv om den studerende har været fraværende ved den aktuelle præsentation for at kurset kan beståes. Kun studerende der afleverer portfolio rettidigt kan bestå faget. Der gives ikke udsættelse / dispensation. Det anbefales at samle portfolio løbende igennem semesteret.

 

Følgende seminarhold forventes i foråret 2022:

Seminarhold 1 Kognitiv neuropsykiatri for kliniske psykologer v/ Kamilla Woznica Miskowiak

Seminarholdet giver en introduktion til kognitiv neuropsykiatri: et voksende multidisciplinært felt, som er opstået fra kognitiv psykologi og neuropsykiatri og har til formål at forstå psykiatrisk sygdom og psykopatologi ud fra modeller af normale neuropsykologiske funktioner. Kognitiv neuropsykiatri favner forskning i neuropsykiatriske og udviklingsmæssige sygdomme og søger at forbinde de kognitive forstyrrelser ved disse sygdomme med sygdommenes hjernemæssige forandringer. Denne interdisciplinære disciplin udgør et nødvendigt supplement til det dominerende biologiske psykiatriske paradigme, der traditionelt forbi passerer det kognitive niveau. Faget fokuserer på centrale neuropsykiatriske lidelser og en grundlæggende indsigt i lidelsernes neurale grundlag og associerede kognitive forstyrrelser. Derudover belyses de neurale og kognitive mekanismer for effekt af forskellige (biologiske og psykologiske) behandlingsformer samt interdisciplinær forskning i nye behandlingsmetoder.

Følgende temaer vil blive belyst i undervisningen:

 • Specifikke neuropsykiatriske lidelser (depression, bipolar lidelse, angst, OCD, skizofreni, ADHD og psykopati).
 • Diagnosticering, kliniske ratings og behandling af neuropsykiatriske lidelser.
 • Fra diagnosekategorier til en dimensional forståelse af neuropsykiatriske lidelser.
 • Hvordan kan beskrivelsen af kognitive forstyrrelser og disses neurale grundlag bidrage til at forstå neuropsykiatriske lidelser – og hvordan behandling virker?
 • Hvilken rolle spiller kognitive forstyrrelser i risiko for neuropsykiatrisk sygdom - og hvorfor er de et nyt vigtigt behandlingsmål på tværs af lidelserne?

Hvordan designer man kliniske forskningsstudier til afprøvning af ny behandling for kognitive forstyrrelser ved neuropsykiatriske sygdomme - og hvilken rolle spiller neuropsykologiske og billeddannende metoder?

Eksamensbestemmelser:

Der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur. Holdet inddeles i løbet af semesteret i mindre grupper, der skal beskæftige sig med forskellige artikler og problemstillinger. Der arbejdes med disse både i undervisningen og mellem undervisningsgangene. De forskellige problemstillinger skal analyseres og diskuteres ved hjælp af obligatorisk og selvvalgt litteratur, og præsenteres på holdet.

Krav til form og indhold i opgaver og præsentationer:

 • En individuel opgave (opgave A): De studerende skriver en individuel opgave om en selvvalgt empirisk artikel, der undersøger et kognitivt aspekt ved en neuropsykiatrisk lidelse (max 2 sider).
 • En mundtlig præsentation af en pensumartikel (opgave B): Med udgangspunkt i temaet for den aktuelle undervisningsgang skal gruppen i det mundtlige oplæg redegøre for og diskutere en pensumartikel.
 • En poster præsentation: De studerende arbejder sammen i grupper om at udforme en problemformulering og metode til en relevant problemstilling, de vil undersøge (opgave C). På baggrund af denne udformer gruppen en poster (opgave D), som præsenteres på sidste undervisningssession.   

 

Skriftlig aflevering af en afsluttende portefølje (opgave E) bestående af:

Den individuelle opgave (A), slides fra den mundtlige præsentation af en pensumartikel (B), problemformulering og metode til emne for posteren (C) og posteren (D) samles i en portefølje, der også indeholder en liste over den selvvalgte litteratur. Porteføljen afleveres til underviseren ved undervisningens afslutning.

Bedømmelsesform: Bestået/ Ikke-bestået.

 • Beståelseskravet opfyldes ved en samlet vurdering af den studerendes velforberedte og aktive deltagelse i holdundervisningen, den selvvalgte litteraturs relevans og kvalitet samt porteføljens faglige niveau og indhold.

 

Seminarhold 2 Børneneuropsykologi v/NN

 

 

Engelsk titel

Neuropsychology - Seminar class

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet kan den studerende redegøre for, analysere, reflektere kritisk over, diskutere og anvende centrale begreber, teorier og metoder fra neuropsykologien med henblik på at forstå og (re)formulere relevante kliniske og teoretiske problemstillinger, samt under den fornødne faglige supervision planlægge, anvende, reflektere over og evaluere neuropsykologisk undersøgelse og intervention.

 

Ved afslutning af undervisningsmodulet skal den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Forstå og redegøre for centrale teorier og metoder fra neuropsykiatrien i relation til givne neuropsykiatriske undersøgelser
   

Færdigheder

 • Analysere, reflektere kritisk over, diskutere og formidle anvendte metoder, resultater samt praktiske og teoretiske implikationer fra neuropsykiatriske forskningsartikler
   

Kompetencer

 • Reflektere kritisk over og evaluere forskningsartikler samt kliniske problemstillinger og behandlingsmetoder i neuropsykiatrien, formulere klinisk relevante forskningsspørgsmål samt planlægge et forskningsprojekt, vurdere styrker og svagheder ved dette projekt samt formidle forskningsprojektet klart og forståeligt til ikke-eksperter.

 

Seminarhold

600 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur

Pensumlister

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
EKSAMENSBESTEMMELSER: Den aktive undervisningsdeltagelse er beskrevet under det specifikke undervisningsudbud.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 5 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del kan dog være fælles jf. rammestudieordningens afsnit om Individuelle prøver og gruppeprøver. Formen fremgår af det konkrete undervisningsudbud.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Uanset om de studerende arbejder individuelt eller sammen i grupper om de krævede aktiviteter, skal det sikres ved mundtlige præsentationer, individuelle skriftlige opgaver og/eller ved individuelle bidrag i fælles skriftlige opgaver, at den enkelte studerendes præstationer lever op til de fastsatte krav, herunder anvendelse af den krævede mængde obligatorisk og selvvalgt litteratur. Der ydes vejledning og feedback under processen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 30
 • Total
 • 30