Arbejds- og organisationspsykologi - Praksishold

Kursusindhold

I efteråret 2021 udbydes der følgende praksishold:

Praksishold 1 Organisationspsykologi i praksis – Hvordan kan vi som psykologer anvende vores faglighed i organisationer, så det skaber værdi i praksis? v/Camilla Raymond

Igennem 7 undervisningsgange sættes fokus på psykologens facilitering af interventioner der har til hensigt at skabe resultater og værdi i organisationer. Hvad er det vi kan og gør som psykologer i organisationer? Hvordan skaber vi værdi for vores ’kunder’? Hvad er psykologens særlige styrker i praksis, og hvor er vores skyggesider?

På praksisholdet redegøres, introduceres og lægges op til refleksion over forskellige arbejds- og organisationspsykologiske metoder, teorier og redskaber anvendt i praksis. De studerende vil arbejde praksisorienteret med at udvikle, gennemføre og analysere interventionsforløb ud fra arbejds- og organisationspsykologiske teorier og interventionsformer via cases fra ’virkeligheden’, og gennem pensum bidrage til kvalificeringen af den praktiske opgaveløsning. Metoder og teorier anvendes og reflekteres ud fra forskellige perspektiver og vinkler for at understøtte relevant arbejds- og organisationspsykologisk praksislæring.

På holdet vil vi analysere, diskutere og reflektere over forskellige arbejds- og organisationspsykologiske tematikker som fx forandringer og forandringsledelse i organisationer, ledelse og ledelsesudvikling, ledergruppeudvikling, gruppeprocesser og samskabelse samt påvirkningskraft og etiske problemstillinger i psykologens arbejde i organisationer. Fokus vil være på konsultativt arbejde i organisationer primært som ekstern konsulent, men vi vil også berøre funktionen som intern organisationspsykolog og hvordan konsultativt interventionsarbejde konkret kan gribes an i organisationer. Der vil desuden inddrages øvrige relevante arbejds- og organisationspsykologiske temaer som det giver mening undervejs i undervisningen ud fra de studerendes interesser og behov.

De studerende inddeles i grupper, der har til opgave at:


Udarbejde en intervention

 • Lave en drejebogsbeskrivelse på max tre siders længde for interventionen
 • Specificere i drejebogen hvem i gruppen, der er ansvarlig for de konkrete aktiviteter, der indgår i interventionen.
 • Specificere hvilke artikler og bøger fra pensumlitteraturen interventionen tager udgangspunkt i og har referencer til.
 • Formulere 2-4 konkrete læringsmål som interventionen skal bibringe gruppen og holdet.
   
 1. Præsentere en intervention
 • Præsentere interventionen for holdet
 • Involvere de øvrige studerende på holdet i præsentationen via dialog.
 • Sende interventionsbeskrivelse og tilhørende materiale (fx case, artikler eller andet) til holdet senest 3 dage forinden undervisningsgangen, hvor interventionen præsenteres.

   

 1. Læse materiale og give feedback
 • Øvrige studerende på holdet skal læse det materiale (fx artikler, case eller andet) som gruppen, der præsenterer interventionen, sender senest 3 dage før præsentationen.
 • Øvrige studerende på holdet giver feedback til interventionsgrupperne ud fra vejledning fra underviseren på holdet
Engelsk titel

Work and Organizational Psychology - Practical training

Målbeskrivelse

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udvalgte arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger ud fra direkte eller indirekte erfaringer med interventionsforløb, teoretisk begrundede interventionsformer, udrednings- og evalueringsmetoder.
 • Analysere direkte eller indirekte erfarede interventionsforløb ud fra arbejds- og organisationspsykologiske teorier og interventionsformer, samt udrednings- og evalueringsmetoder

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister 

Ikke relevant
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
EKSAMENSBESTEMMELSER: Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 5 siders fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Total
 • 42