Biologisk psykologi og neuropsykologi

Kursusindhold

Biologisk psykologi er studiet af de (neuro)fysiologiske, evolutionære og udviklingsmæssige mekanismer, der ligger til grund for vores adfærd, oplevelser og tænkning, som de tager sig ud ved både normale og sygdomsramte tilstande. Biologisk psykologi beskæftiger sig primært med de basale biologiske mekanismer af betydning for forståelsen af centralnervesystemets anatomi og funktion, og fokus er bl.a. på basal genetik og genetiske faktorer i udviklingen af såvel normale som patologiske processer inden for de neurobiologiske, psykiatriske, neurologiske og neuropsykologiske områder. Fokus er også på nervesystemets præ- og postnatale udvikling. Inden for de patologiske områder behandles psykopatologi (psykiatri) og neuropatologi (neurologi) – belyst i et biologisk og neurobiologisk perspektiv med et blik for psyko- og neurofarmakologi. Desuden behandles det neurale grundlag for udvalgte kognitive processer – så som sansning, perception, indlæring og hukommelse. Endelig introduceres til en række af de neurovidenskabelig metoder, som anvendes inden for den biologiske psykologi. Faget sikrer et basalt kendskab til biologisk psykologiske processer, som er relevante for andre psykologiske grundfag og discipliner, for eksempel kognitionspsykologi, udviklingspsykologi, personlighedspsykologi og klinisk psykologi.

Engelsk titel

Biological psychology and neuropsykology

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende

Viden

 • demonstrere kendskab til human neuroanatomi samt nervesystemets funktion
 • demonstrere indsigt i basal genetik og udviklingsmekanismer
 • kende til muligheder og begrænsninger ved udvalgte neurovidenskabelige og neuropsykologiske metoder

 

Færdigheder

 • redegøre detaljeret for begreber, metoder og udvalgte empiriske resultater inden for anatomi, fysiologi, neurokemi, psyko- og neurofarmakologi samt neuropatologi
 • være i stand til at identificere det biologiske grundlag i fremtræden af udvalgte sygdomme, der relaterer sig til nervesystemet

 

Kompetencer

 • identificere og kritisk diskutere relevante biologisk psykologiske aspekter i andre psykologiske grundfag og discipliner

Undervisningen består af ugentlige forelæsninger samt øvelseshold hver anden uge.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På øvelsesholdene bearbejdes centrale emner fra forelæsninger og pensum (f.eks. genetik, neuroanatomi, neurovidenskabelige metoder, plasticitet og psyko- og neuropatologi) gennem øvelser og gruppebaserede studenteroplæg, som der gives og modtages feedback på.

Ingen særlige forudsætninger

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Den studerende skal besvare 30 multiple choice spørgsmål samt ét åbent spørgsmål. Den relative vægtning af disse oplyses inden eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • Total
 • 42