Introduktion til psykologi / Videnskabsteori

Kursusindhold

Introduktion til Psykologi og Videnskabsfilosofi er et grundlagsfag, der omfatter (1) introduktion til psykologisk videnskab og psykologiens historie; (2) psykologiens videnskabsteori og (3) almene studieteknikker.

Faget fokuserer på hovedområderne inden for psykologisk videnskab og introducerer, hvorledes disse er repræsenteret i forskellige paradigmer og fagtraditioner og praksisser inden for psykologien. Faget giver dermed også en indføring i tre overordnede tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige. Faget dækker kernebegreber og de vigtigste positioner inden for psykologiens videnskabsteori og giver eksempler på, hvorledes disse kan informere en forskningsproces fra udvælgelsen af vigtige forskningsspørgsmål og forskningsdesign samt datatyper og datafortolkning, dog uden at den studerende skal kunne udføre dette selv. Endvidere dækkes den psykologiske videnskabs historie og videnskab generelt herunder god videnskabelig praksis. Endelig introducerer kurset til udvalgte almene studieteknikker, som inkluderer læsning af videnskabelig litteratur og skriftlig videnskabelig formidling (skriveteknik).

Engelsk titel

Introduction to Psychology / Theory of Science

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • Kunne demonstrere generel viden om kernebegreber og positioner i psykologisk videnskab, og hvordan de er repræsenteret i psykologiuddannelsen og i den psykologiske profession.
 • Kunne demonstrere generel viden om videnskabsfilosofiens terminologi, såsom videnskabelige paradigmer, teorier og metoder, modeller og forklaringer, evidensbegrebet (epistemologi), realisme/konstruktivisme (ontologi), og centrale videnskabsteoretiske problemstillinger i samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab og sundhedsvidenskab.
 • have viden om psykologiens videnskabelige historie med basis i etableringen i 1800-tallet til de vigtigste strømninger i 1900- og 2000-tallet.
   

Færdigheder

 • kunne redegøre for fundamentale tilgange til psykologi, og hvorledes de relaterer sig til psykologiske hoveddiscipliner.
 • analysere grundantagelser inden for psykologiens videnskabsteori i relation til en given psykologisk teori og placere psykologiske teorier i en historisk kontekst.
 • demonstrere grundlæggende studietekniske færdigheder som for eksempel læsning af videnskabelig litteratur og basal skriftlig videnskabelig formidling.

   

  Kompetencer

 • kunne identificere, analysere og reflektere over centrale problemer og implicitte antagelser i psykologiens videnskabsfilosofi i forhold til givne psykologiske teorier.
 • kunne identificere og kritisk forholde sig til de tre overordnede tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige.
 • anvende basale videnskabelige studieteknikker i læsning og skriftlig formidling.

 

Undervisningen består af forelæsninger, øvelseshold og videopræsentationer.

• Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier og evt. uddelt materiale. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
• På øvelsesholdene forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier og evt. uddelt materiale. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder gruppebaserede præsentationer, samt aflevering af 3 gruppebaserede, skriftlige afleveringsopgaver. Studerende får vejledning på holdniveau til udformningen af opgaverne.
• I videopræsentationerne bliver den studerende introduceret til studieteknikker, som bliver fulgt op på øvelsesholdene gennem øvelser og peer-feedback

Ingen særlige forudsætninger

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet, I løbet af semesteret
PRØVEFORM: 3 godkendte afleveringsopgaver i løbet af semesteret, evt. efter genaflevering (max én gen-aflevering pr. opgave).
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Afleveringsopgaverne kan skrives i grupper på max 3 studerende: 1 studerende: 3 normalsider, 2 studerende: 4 normalsider, 3 studerende: 5 normalsider.
o OMFANG: Omfanget af de skriftlige afleveringsopgaver er 3-5 normalsider pr. opgave afhængig af gruppestørrelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige prøve er 2 timer.

For eksamener der kræver fysisk tilstedeværelse er der udarbejdet en plan B i tilfælde af, at universitetet i eksamensperioden er lukket ned som følge af COVID-19.

Du vil du senest den 1. november 2021 blive orienteret om, hvorvidt din eksamen bliver afholdt som det fremgår af studieordningen, eller om din eksamen i stedet bliver en plan B.

Plan B kan ses her: https:/​/​kunet.ku.dk/​nyhedsrum/​studiebeskeder/​Sider/​Vintereksamen-2021-p%C3%A5-Psykologi.aspx
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

.

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56