Socialpsykologi

Kursusindhold

Socialpsykologien omhandler forbindelsen mellem individer og deres sociale verden – den udforsker alle de måder, hvorpå individer tænker om og relaterer til deres sociale kontekst såvel som de måder, hvorpå den sociale kontekst former individets følelser, handlinger og interaktioner. Emnemæssigt dækker faget psykologisk orienterede tilgange, som fokuserer på individet som den centrale analyseenhed, såvel som de mere samfundsorienterede tilgange, som fokuserer på at forstå den sociale og kulturelle kontekst omkring individet, samt forbindelsen imellem de to. I løbet af dette kursusforløb introduceres en række kerneområder, heriblandt: Hvordan individuelle tanker og følelser såvel som mentale processer og sociale anliggender former handling og interaktion med andre; hvordan psykologisk funktionsdygtighed er socialt indlejret; hvordan psykologiske fænomener påvirkes af sociale strukturer, sociale grupper og sociale institutioner; oplevelser af gruppesammenhænge og kollektiv adfærd; social integration og social deltagelse. Formålet med kurset er at introducere de studerende til klassisk og nutidig teori og empirisk forskning på tværs af forskellige socialpsykologiske traditioner samt at udforske tematikkernes historiske indlejring og udvikling inden for fagfeltet. Ligeledes introduceres forskellige metodologiske traditioner med deres dertilhørende muligheder og begrænsninger.

Engelsk titel

Socialpsychology

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • demonstrere præcis viden omkring centrale begreber og terminologi, teorier, forskning og metoder i relation til socialpsykologi.
 • redegøre for centrale ligheder og forskelle imellem begreber, teorier, forskningsmetoder og empirisk data, som behandles på kurset.

   

Færdigheder

 • identificere relevante teorier, begreber og metoder med henblik på at analysere givne socialpsykologiske problemer.
 • analysere centrale ligheder og forskelle mellem relevante teorier, begreber og former for empirisk data inden for socialpsykologi.
 • fortolke empirisk data i lyset af relevante metodologiske, konceptuelle og teoretiske perspektiver inden for socialpsykologi.

 

Kompetencer

 • anvende og integrere forskellige begreber, metoder og former for empirisk data med henblik på at kunne give teoretisk funderede og evidensbaserede analyser af socialpsykologiske emner, som de træder frem i forskellige sammenhænge.
 • anerkende og vurdere styrker og svagheder i anvendelsen af førnævnte begreber, metoder og former for empirisk data i analysen af socialpsykologiske emner på tværs af sammenhænge

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser), som orienterer de studerende mod socialpsykologiens historiske ophav, kontroverser og debatter, der har defineret feltet, og socialpsykologiens forskellige teoretiske perspektiver og metoder. Forelæsningerne komplementeres af seminarhold, der aktivt inddrager de studerende i holdbaserede diskussioner omkring særlige teoretiske aspekter, empiriske artikler og overvejelser omkring anvendelse i praksis. Forelæsninger og seminarhold suppleres med online ressourcer, som introducerer de studerende til akademiske færdigheder såsom læsning af videnskabelige artikler, APA referencesystemet og basale studiefærdigheder.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier og ved at deltage i kortere online øvelser forud for undervisningen. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene får de studerende mulighed for at sætte deres socialpsykologiske viden i spil og opøve centrale færdigheder og kompetencer relateret til socialpsykologiske teorier, metoder og deres anvendelse.

Ingen særlige forudsætninger.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Den skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve.
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 10 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Den skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve.
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er max 10 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 42
 • Total
 • 98