Arbejds- og Organisationspsykologi

Kursusindhold

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering, herunder udvikling af mennesker, grupper, virksomheder og organisationer med udgangspunkt i arbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge. Praksis og forskning indenfor udredning, intervention og evaluering, tager udgangspunkt i teoretiske og empiriske referencerammer.

Formålet med undervisningen i Arbejds- og Organisationspsykologi er at give den studerende en grundlæggende indføring i det anvendte fagområde, herunder et bredt udvalg af fagområdets temaer, samt grundlag for analyse, diskussion og vurdering af relaterede problemstillinger og mulige interventioner.

Fagelementets centrale emner er forhold, der vedrører den enkelte medarbejder såsom selektion, motivation, præstation, trivsel, stress og udvikling; Arbejdets organisering og arbejdsopgaver; Relationer på arbejdspladsen herunder gruppedynamik, teamforhold og ledelse; Organisationer herunder deres struktur, kultur, rammer, dynamik og udvikling.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Forelæsningerne vil således introducere grundlæggende begreber og problemstillinger fra et teoretisk perspektiv, illustreret af casemateriale samt empirisk forskning. Forelæsningerne er koordineret med- og suppleres af holdundervisning. På holdene arbejdes bl.a. med arbejds- og organisationspsykologiske cases, som bringer teori og praksis i samspil, og som således forbereder til fagets skriftlige eksamen.

Engelsk titel

Work and Organisational Psychology

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere kendskab til centrale arbejds- og organisationspsykologiske begreber, teorier,
 • empiri og tilgange til analyse af arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger.
 • kunne redegøre for centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri, deres præmisser og resulterede interventionstilgange.
   

Færdigheder

 • kunne udvælge arbejds- og organisationspsykologiske begreber, teorier og empiri, der er relevante til at belyse en given problemstilling.
 • kunne identificere relevante arbejds- og organisationspsykologiske interventionsteorier og data i en given case, herunder overvejelser om forebyggende og behandlende foranstaltninger.
 • være i stand til at analysere mulige relationer og sammenhænge, f.eks. årsager og virkninger i arbejdslivs- og organisatoriske problemstillinger, ud fra et teoretisk og forskningsmæssigt perspektiv.
   

Kompetencer

 • være i stand til at fremanalysere en problemstilling ud fra en dybdegående forståelse af problemet
 • kunne anvende relevante arbejds- og organisationspsykologiske interventionsteorier, empirisk viden og data til at besvare en given problemstilling.
 • kunne planlægge en mulig intervention samt handleplan og faser, ud fra de redskaber og principper der anvendes i arbejds- og organisationspsykologiske tiltag.
 • være i stand til at kunne håndtere den kompleksitet, der ligger i implementeringen af arbejds- og organisationspsykologiske interventioner i en flydende kontekst.
 • kunne analysere og vurdere styrker og begrænsninger ved arbejds- og organisationspsykologiske interventioner og forebyggende foranstaltninger.

 

 

Undervisningen består af forelæsninger (præsentation af teori, metode og forskning inden for arbejds- og organisationspsykologiske temaer) og holdundervisning (kobling mellem teori og praksis på baggrund.af tematiserede arbejds- og organisationspsykologiske cases programsat og faciliteret af instruktorer).
•Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
•På holdene kræves den studerendes aktive deltagelse. Her behandles forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter. Via cases introduceres den studerende til forskellige interventions- og praksisformer.

Det anbefales, men kræves ikke, at følgende fagelementer er bestået forud for arbejds- og organisationspsykologi: Videnskabsteori og psykologiens historie, Statistik 1 og Statistik 2

I fase 1 af forårets undervisning (fra den 7. februar 2022 til og med den 1. april 2022) afholdes al undervisning fysisk. Der vil også være nødstreaming af undervisningen via Zoom. Det vil ikke være muligt at deltage interaktivt i den streamede undervisning. Studerende får derfor også kun registreret fremmøde, hvis de deltager fysisk i undervisningen på campus

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der tilbydes mundtlig feedback for de studerende der får bedømmelsen 4, 02, 00 og -3.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
PRØVEFORM: Afsluttende bunden skriftlig casebaseret ugeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige ugeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende og max 21 sider ved 3 studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 10 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB11010U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Forelæsning 14 uger
Holdundervisning 14 uger
Start uge 6
Placering
Forår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Skemagruppe
C
Kapacitet
Ca. 30 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ann-Louise Holten   (17-6673733271747a6e786a336d7471796a734575787e33707a336970)
Gemt den 02-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students