Udviklingspsykologi teori og metode

Kursusindhold

Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes individet udvikler sig som person og som kulturmedlem gennem barne- og ungdomsårene. Udviklingspsykologien betoner, at individet på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling, en udvikling som deltager i særlige kulturelle sammenhænge, og en udvikling som en person med et unikt perspektiv og særpræg.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det udviklingspsykologiske felt med særlig henblik på børns og unges udvikling og den flerhed af udviklingskontekster, de lever i. Endvidere vil modulet introducere metoder anvendt i det udviklingspsykologiske felt og præsentere og diskutere deres muligheder og begrænsninger. Endelig er det sigtet at præsentere dominerende samtidige diskurser om børn og unge og deres udvikling, samt diskutere disse i forhold til relevante udviklingsteoriers perspektiver.

 

Engelsk titel

Developmental Psychology theory and method

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere forståelse for grundlæggende teori og empirisk forskning inden for det udviklingspsykologiske felt med særlig henblik på børns og unges udvikling og den flerhed af udviklingskontekster, de lever i.
 • kunne redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser, der videnskabeligt kan belyse den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave og den udvalgte problemstilling
   

Færdigheder

 • kunne analysere udviklingspsykologisk teori og metoders anvendelse / muligheder og deres præmisser
 • kunne identificere og definere udviklingsbetingelser og udviklingsopgaver, der er betydningsfulde for børn og/eller unges liv og udvikling
   

Kompetencer

 • kunne formulere og afgrænse en udviklingspsykologisk problemstilling
 • kunne anvende udviklingspsykologiske metoder i konkrete empiriske kontekster og analysere disses præmisser og begrænsninger
 • kunne vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer ved opgaver, der relaterer sig til udviklingspsykologisk udforskning af børne- og ungdomslivet

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og udviklingspsykologiske temaer), seminarhold (teori og udviklingspsykologiske temaer) og øvelseshold (metode).

•Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
•På seminarholdene kræves den studerendes aktive deltagelse, herunder aflevering af responspapirer. Studerende får vejledning på hold og i klynger i forbindelse med udarbejdelse af den tematisk bestemte hjemmeopgave.
•På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (interview, observation og eksperiment) med børn og unge samt udarbejdelse af øvelsesrapporter.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der tilbydes mundtlig feedback for de studerende der får bedømmelsen 4, 02, 00 og -3.

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 4 uger
PRØVEFORM: Afsluttende 4 ugers tematisk bestemt skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som gruppeprøve med op til 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 4 studerende: 1 studerende: 5 sider, 2 studerende: 7 sider, 3 studerende: 9 sider, 4 studerende: 11 sider. Responspapirer skal udarbejdes individuelt.
OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende, max 21 sider ved 3 studerende og max 24 sider ved 4 studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 4 uger
PRØVEFORM: Afsluttende 4 ugers tematisk bestemt skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som gruppeprøve med op til 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 4 studerende: 1 studerende: 5 sider, 2 studerende: 7 sider, 3 studerende: 9 sider, 4 studerende: 11 sider. Responspapirer skal udarbejdes individuelt.
OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende, max 21 sider ved 3 studerende og max 24 sider ved 4 studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 28
 • Øvelser
 • 30
 • Total
 • 114