Pædagogisk psykologi

Kursusindhold

Den pædagogiske psykologi udforsker de psykiske aspekter ved pædagogiske processer og praksisformer. Faget handler om undervisning og læring hos børn og voksne i forskellige sammenhænge, og hvordan psykologen på forskellige måder og ud fra forskellige betingelser kan intervenere f.eks. overfor indlæringsvanskeligheder, problemadfærd og andre pædagogisk relaterede udfordringer.

Formålet er at introducere til grundlæggende teorier, metoder og forskellige forskningstraditioner indenfor pædagogisk psykologi. Der introduceres til fagets forskellige praksisformer, felter og traditioner, som de udformer sig både i Danmark og internationalt. Konkrete interventionsproblematikker og metoder, udrednings- og interventionsformer som de udspiller sig i forskellige konkrete praksissammenhænge, f.eks. en skole, vil blive analyseret.

Engelsk titel

Educational Psychology

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne redegøre for pædagogisk psykologiske teorier, begreber og interventionsmetoder i forhold til pædagogisk psykologiske problemstillinger
 • kunne redegøre for centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri
   

Færdigheder

 • kunne identificere centrale emner og betingelser ved pædagogisk psykologiske problemstillinger, f.eks. indlæringsvanskeligheder og problemadfærd.
 • kunne analysere de anvendte teoriers og metoders muligheder og begrænsninger i forhold til pædagogisk psykologiske problemstillinger
   

Kompetencer

 • være i stand til at vælge og reflektere over relevante teorier og interventionstiltag ved pædagogisk psykologiske problemstillinger

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og praksisformer), seminarhold (teori, metode, praksisformer).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter. Via cases introduceres den studerende til forskellige interventions- og praksisformer.

For bachelorstuderende:
Det anbefales, men kræves ikke, at følgende fagelementer skal være bestået forud for pædagogisk psykologi:
o Videnskabsteori og psykologiens historie.
o Statistik 1 og Statistik 2.

For sidefagsstuderende:
Ingen særlige

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der tilbydes mundtlig feedback for de studerende der får bedømmelsen 4, 02, 00 og -3.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
PRØVEFORM: Bunden skriftlig ugeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende og max 21 sider ved 3 studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 10 sider
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Prøven er en intern prøve (reeksamen dog ekstern prøve).
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB11008U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Forelæsning 13 uger, med start uge 36
Holdundervisning 13 uger, med start uge 36 eller 37.
Placering
Efterår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ca. 30 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Dammeyer   (15-75707e7b707d396f6c78787084707d4b7b7e84397680396f76)
Gemt den 03-05-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students