Kandidatspeciale

Kursusindhold

Kandidatspecialet skrives på grundlag af data fra den studerendes feltarbejde.

Engelsk titel

Master's Thesis

Uddannelse

Undervisningen i foråret 2022 foregår på campus i det omfang, det muligt efter gældende retningslinjer. Frem til 1. april live-streames al undervisning. Underviserne kan gøre brug af yderligere online tiltag på de enkelte kurser, hvis de vurderer, at det er den bedste løsning for den didaktiske og faglige dækning. Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.

 

For kurser med mundtlige eksamener eller stedprøver gælder det, at eksamensformen vil blive ændret, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen. Ændringen vil fremgå af den enkelte kursusbeskrivelse, og der vil desuden komme besked herom i Absalon. Kurser med skriftlige hjemmeopgaver vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

I specialet skal den studerende demonstrere, at han/hun sprogligt klart og fagligt velargumenteret kan formulere og undersøge en antropologisk problemstilling på grundlag af feltarbejdsmaterialet og regional, metodisk og teoretisk viden. Det betyder at den studerende kan:

Viden

 • demonstrere empirisk viden om det undersøgte felt
 • demonstrere regional, metodisk og teoretisk viden baseret på den anvendte litteratur

 

Færdigheder

 • forfatte en klart formuleret og fagligt relevant problemstilling
 • analysere det empiriske materiale under inddragelse af relevant antropologisk litteratur.
 • konstruere et fagligt funderet og velargumenteret svar på problemstillingen
 • diskutere det empiriske materiale og de valgte analytiske begreber og/eller teorier i lyset af hinanden.

 

Kompetencer

 • reflektere kritisk over det empiriske materiale i forhold til feltarbejdets betingelser og de anvendte metoder.
 • Overveje generaliserbarheden af eget feltarbejde og relevant regional, tematisk, og teoretisk litteratur.
 • Formidle og argumentere på en faglig funderet og overbevisende måde.

 

Herudover skal den studerende opfylde Institut for Antropologis form og sprogkrav (se i studieordningens afsnit om form og sprogkrav)

5 vejledningsmøder af ca. 45 min. varighed pr. opg.
Skrives speciale i gruppe på 2 stud., opnormeres hvert vejledningsmøde til 45 min. x 1,5. Forud herfor kan
den studerende kontakte vejleder for at udarbejde speciale-kontrakten. Denne kontakt vil ofte være i form af
mail, kortere samtaler og vil svare til ca. 20 minutters vejledning pr opgave. Ved Specialet er
klyngevejledning en mulighed, som er en individuel vejledning, hvor ”nogen lytter med”. En klynge består
af stud., som tilknyttes den samme vejleder, typisk af 2 til 3 stud. Klyngen vil som oftest blive sammensat
med udgangspunkt i en fælles tematisk eller teoretisk interesse på tværs af de stud. Alle deltager herefter i de
vejledningsgange, som aftales og planlægges i fællesskab. Ved klyngevejledning opnormes hver vejledning
til 45 min. x 2.
Det er stadig muligt at have individuel vejledning uden klynge i forbindelse med specialet, hvis en
studerende eller underviser foretrækker det. Dog kan et krav om individuel vejledning uden klynge betyde, at
man ikke kan få den vejleder, man har ønsket. Man vil i så fald få tildelt en anden vejleder.
Bemærk venligst at der kun gives faglig vejledning under første specialekontrakt

Specialet skal forsynes med et resumé på engelsk, såfremt opgaven er skrevet på dansk. Hvis specialet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk, jf. § 24, stk. 2 i Eksamensbekendtgørelsen. Den maksimale længde på resuméet er 7.200 anslag. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af specialet. Resuméets anslag tæller ikke med i det samlede antal anslag for specialet.

Specialiseringsgrad:
Studerende skal søge om en specialisering på et ansøgningsskema i forbindelse med aflevering af specialet. Det foregår ved, at specialet uploades i Digital eksamen og ansøgningen sendes til studieadministrationen - ant-studieadm@samf.ku.dk

Ikke relevant
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Se nedenfor
Mundtligt forsvar, Se nedenfor med opsyn.
Den mundtlige eksamination i forlængelse af specialet tager form som en dialog mellem eksaminanden, den
interne bedømmer (specialevejlederen) og den eksterne censor. Eksaminanden starter eksaminationen med et
indledende oplæg på 5-10 minutter. Den efterfølgende dialog tager udgang punkt i specialet, hvorfra tråde vil
blive trukket til generelle antropologiske diskussioner.
Hvis en studerende har skrevet kandidatspeciale individuelt, så vil hun blive mundtligt eksamineret i 45
minutter (eksklusiv votering), ved grupper på 2 studerende, så vil de være oppe til mundtlig eksamen i 60
minutter (eksklusiv votering). For 3 studerende vil den mundtlige eksamen vare op til 70 minutter (eksklusiv
votering).
Eksamen bedømmes samlet, og der gives én karakter baseret på en samlet vurdering af den skriftlige opgave
og den mundtlige eksamen. De to dele indgår med samme vægt i bedømmelsen.

Hvis I er en gruppe, der skriver sammen, bliver I bedømt individuelt. Det betyder, at I skal sørge for at vise tydeligt, hvilke dele af opgaven, I har skrevet hver især. Det skal I gøre ved at skrive navne ud for delene i indholdsfortegnelsen og ved indledningen til de dele af opgaven, som I hver isæt er ansvarlig for.

Indledning, konklusion og evt. delkonklusioner eller opsummeringer kan I notere som skrevet i fællesskab.

NB: Skulle eksamen blive omlagt grudet COVID-19, vil det blive som følgende: Alternativ prøveform: Skriftlig aflevering og mundtligt forsvar online.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se kursusindhold. Formaliteter kan findes her:  MSc Students

 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 4,5
 • Eksamen
 • 820,5
 • Total
 • 825,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANK16004U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed
Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Se Skema.
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ulla Susan Andersen   (2-84704f82707c753d7a843d737a)
Gemt den 07-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students