Seminar: FN’s Verdensmål

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at den studerende beskæftiger sig med og erhverver sig viden om udviklingen indenfor et eller flere af de 17 verdensmål i Danmark –nationalt eller lokalt – eller på globalt niveau fx ved at se på forholdene mellem udviklede og mindre udviklede lande.

Verdensmålene er godt på vej til at være dagsordenssættende på flere centrale samfundsområder. En lang række store danske virksomheder har fra begyndelsen taget verdensmålene til sig, og bæredygtighed indgår nu som en væsentlig del af virksomhedernes forretningsgrundlag. Den danske regering har etableret en national plan for bæredygtighed, som forudsat ved vedtagelse af de globale mål. Folketinget af etableret et såkaldt 2030 netværk med deltagelse fra samtlige partier og Folketingets finansudvalg har nedsat en 2030-arbejdsgruppe. Folketingets 2030 netværk har etableret et 2030-panel med deltagelse af repræsentanter for en lang række samfundsmæssige områder (erhvervsliv, fagbevægelsen, forbrugere, civilsamfundsorganisationer). 2030-panelet vil i efteråret 2019 arbejde med et baseline-projekt, der har til formål at gøre målingen af bæredygtighedsudviklingen endnu mere målrettet danske forhold ved at supplere de globale målepunkter med mål, der passer særligt godt i en dansk sammenhæng.

Udviklingen i de 17 verdensmål følges statistisk ved at se på udviklingen indenfor 169 delmål og 244 indikatorer. I Danmark følges denne udvikling af Danmarks Statistik og kan findes på www.dst.dk (skriv verdensmål i søgefeltet). Der findes således et omfattende statistisk materiale tilgængeligt til analyser på området.

Målet med seminaret er at den studerende ved at arbejde med udvalgte dele af bæredygtighedsdagsordenen får en grundlæggende viden på dette område, og ved at deltage i drøftelserne af andres øvelsesoplæg får en bredere viden om udviklingen på bæredygtighedsområdet i Danmark – nationalt og lokalt – samt udviklingen globalt.

Analyser i forbindelse med seminaret kan indeholde vurderinger af om udviklingen indenfor et eller flere af de overordnede verdensmål eller indenfor et eller flere delmål og/eller indikatorer peger i retning af opnåelse af en større bæredygtighed, herunder en vurdering af betydningen af og/eller behovet for politisk regulering på det pågældende område for at opfylde målet. De kan også indeholder analyser, der lægger op til forslag om særligt danske indsatsområder og målepunkter på linje med fx 2030-panelets baselineprojekt.

På tværs af de 17 verdensmål har den såkaldte 2030-dagsorden et tværgående mål om at få alle med (leave no one behind). Konkret betyder det, at det er en målsætning, at de forbedringer, der sker, frem mod 2030 især skal komme de 40 pct. dårligst stillede til gavn. Mens mange udviklede lande som fx Danmark scorer højt på bæredygtighed og udviklingen i bæredygtighed kniber det mere med at opfylde målsætningen om at alle skal med. Der vil også være mulighed for analyser på dette område.

FN’s verdensmål, der blev vedtaget af FN’s generalforsamling i 2015, dækker en politisk målsætning om en bæredygtigudvikling frem mod 2030 på 17 centrale områder:

 • Afskaf fattigdom
 • Stop sult
 • Sundhed og trivsel
 • Kvalitetsuddannelse
 • Ligestilling mellem kønnene
 • Rent vand og sanitet
 • Bæredygtig energi
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Industri, innovation og infrastruktur
 • Mindre ulighed
 • Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Ansvarligt forbrug of produktion
 • Klimaindsats
 • Livet i havet
 • Livet på land
 • Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Partnerskab for handling

 

I seminaret vil der være mulighed for at beskæftige sig med udviklingen på hver af disse områder i Danmark nationalt eller lokalt (fx på kommuneniveau) og/eller globalt.

Engelsk titel

Seminar: The UN Sustainable Developemnt Goals

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

 

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen.

I løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, at give kontruktiv feedback og selv modtage feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Proces:
Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller med én medstuderende.

Før præsentationerne skal din næsten færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Meget materiale om verdensmålene findes digitalt.

En central kilde er Sustainable Development Solutions Networks årlige SDG index and Dashboard (www.unsdsn.org), der indeholder data for samtlige FN’s 193 medlemsland.

En god introduktion til bæredygtighedstemaet findes i:

Sachs, Jeffrey (2015): The age of sustainable development, Columbia University Press

På dansk findes:

Hildebrandt, Steen (2016): Bæredygtig global udvikling, Jurist- og økonomforbundets forlag

Desuden er Samfundsøkonomen nr. 1 – 2019 et temanummer om verdensmålene.

Ingen faglige forudsætninger andet end de formelle adgangskrav til kandidat udannelsen i Økonomi.

BA i Økonomi eller lignende.

Tidsplan for seminaret efterår 2021:

• Kick-off møde:
7. september kl. 15:15-17

• Ekstra møder/​introducerende undervisning/vejledning:
14. september 15:15-17

• Frist for aflevering af aftalepapir/​projektbeskrivelse:
1. oktober kl. 10.00.

• Frist for upload af seminar-opgave i Absalon: Senest en uge før præsentationerne. Aftales på kick-off mødet.

• Præsentationer i perioden 1. - 21. november:
Aftales på kick-off mødet.

• Fælles eksamensdato for alle seminarer: 1. december kl. 10.00.


Al information vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, Drfor er det vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.

Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.

__
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

__

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i kandidatstudieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • Total
 • 206