Seminar: Strategisk Ledelse

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at træne de studerende i at anvende strategimodeller på virksomheder og brancher m.h.p., at komme med anbefalinger til ledelsen angående virksomhedens overordnede og langsigtede udvikling. Eksempler på seminarer kunne være:

 • At udarbejde en konkret forretningsstrategi for en virksomhed bestående af f.eks. en konkurrence- og en vækststrategi baseret på analyse af virksomhedens omgivelser og interne forhold.
   
 • At udarbejde en analyse af en specifik branche med henblik på at identificere branchens fremtidige vindere og tabere.
   
 • At udarbejde en analyse af en konkret afdeling eller et konkret forretningsområdes aktiviteter, ressourcer og kompetencer med henblik på at komme med forslag til udvikling og styrkelse områdets ressourcer og kompetencer.
Engelsk titel

Seminar: Strategic Management

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut.

Det er ikke muligt at deltage i dette seminar, hvis man allerede har bestået den engelske version: The Seminar Strategic Management (AØKK08081U)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen samt at kunne:

Viden:

 • Vise kendskab til og forståelse af strategifagets begreber og modeller.
 • Vise kendskab til og forståelse af den branche og den virksomhed som der skriver om.
   

 Færdigheder:

 • Kunne identificerer og formulerer et klart mål med tilhørende problemer for seminaret.
 • Kunne udvælge relevant modelvalg indenfor strategifaget.
 • Kunne anvende strategifagets begreber og modeller til at løse de (det) identificerede problem.
 • Kunne basere analyser på relevant og tilstrækkelig empiri.
 • Kunne sammenfatte hver analyse i en klare delkonklusion.

 

Kompetencer:

 • Bedømme og diskuterer en branchens nuværende og fremtidige erhvervsbetingelser og attraktivitet og herunder eventuelt evaluerer hvem fremtidens vindere og tabere vil blive.
 • Bedømme og diskuterer en virksomheds strategiske fordele (aktiviteter, ressourcer og kompetencer) og herunder vurderer om den har væsentlige konkurrencemæssige fordele og om den har strategiske mangler.
 • Udvikle strategier for en virksomhed eller for grupper af virksomheder funderet i analyser af virksomheden og dens omgivelser samt diskuterer mulighederne for at opretholde og gennemfører strategierne.

I løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, øver at give kontruktiv feedback og selv modtage feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Før præsentationerne skal din færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.
Underviseren definerer, hvilke materialer er tilladt til præsentationerne.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan undervisningen blive helt eller delvist omlagt til online undervisning. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.

Exploring Strategy – Twelfth Edition, by Whittington, Regnér, Angwin, Johnson & Scholes published by Pearson Education 2020.

ISBN 978-1-292-28251-0

Det anbefales at have fulgt et introducerende kursus i faget Strategic Management men dette er ej en nødvendighed.

BA i Økonomi eller lignende.

Plan efterår 2021:

• Kick-off møde: Mandag den 6. september kl. 13.15 – 14.00

• Frist for aflevering af aftalepapir er mandag den 20. september før kl. 10.00

• Der gives en halv times frivillig individuel vejledning med afsæt i aftalepaperet i uge 38 i perioden tirsdag den 21. til fredag den 24. september

• Frist for upload af næsten færdige seminar-opgave i Absalon senest mandag den 25. oktober kl. 10.00.

• Præsentationer og forsvar af næsten færdigt seminar finder sted onsdag den 10 november og fredag den 12 november begge dage imellem kl. 08.00 og 17.00.

• Upload af færdigt seminar i Digital Eksamen inden den 1. december kl. 10.00.


Al information vedr. seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives en halv times individuel frivillig vejledning/feedback på det indsendte aftalepaper i sidste halvdel af september måned. Derudover gives der ved opponeringer individuel feedback på de næsten færdige seminaropgaver og der gives også overordnet kollektiv feedback til hele holdet. Endelig modtager de studerende også en halv times feedback/kritik på deres næste færdige seminaropgaver fra en af deres andre studerende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer hvad er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • Total
 • 206