Økonomi i Samfundet

Kursusindhold

Faget introducerer en række store samfundsspørgsmål og giver via konkrete eksempler de studerende et indblik i, hvordan økonomisk forskning bidrager til at besvare disse spørgsmål. Spørgsmålene vil fokusere på problemstillinger inden for emner som fx ulighed, klimaforandringer, globalisering og finanskrise.

 

Fokus er på empirisk analyse og metode, altså på hvordan økonomer anvender data til at belyse samfundsrelevante problemstillinger.

 

De empiriske analyser giver anledning til refleksioner over økonomifagets rolle i samfundet og økonomisk teori og metodes muligheder og begrænsninger. Økonomisk teori og metodes rødder i andre videnskabelige fag berøres også.

 

Kurset komplementerer de øvrige fag på 1. semester af økonomistudiet, herunder særligt Økonomiske Principper og Samfundsbeskrivelse. Kurset adskiller sig fra disse fag ved dels at tage udgangspunkt i konkrete samfundsrelevante spørgsmål, dels ved at fokusere på anvendelsen af data og empiriske metoder til at afdække kausale sammenhænge.

Engelsk titel

Economics in Society

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Obligatorisk fag på 1. semester af BA delen.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Forstå bredden i de samfundsmæssige problemstillinger, økonomer arbejder med.
 • Forstå forskellen mellem statistisk korrelation og kausalitet.
 • Forklare grundlæggende og meget anvendte metoder til dataanalyse, herunder eksperimentelle- og kvasieksperimentelle metoder, på et intuitivt niveau.
 • Reflektere over en empirisk, økonomisk analyses styrker, svagheder og implikationer.

 

Færdigheder:

 • Identificere og formulere et konkret samfundsøkonomisk spørgsmål.
 • Anvende simple metoder til at arbejde med data og anvende dem til at belyse konkrete problemstillinger.
 • Præsentere og diskutere en samfundsøkonomisk problemstilling i sammenhængende, struktureret skriftlig form.

 

Kompetencer:

 • Reflektere over og formidle økonomifagets bidrag til at adressere vigtige samfundsudfordringer.
 • Anvende den tilegnede viden og de opnåede færdigheder til at behandle nye problemstillinger inden for samfundsvidenskab.

Undervisningen vil bestå af forelæsninger og holdundervisning.

Forelæsningerne vil introducere de studerende for udvalgte emner. Udgangspunktet vil altid være et bestemt samfundsøkonomisk spørgsmål (vedrørende f.eks. ulighed eller klimaforandringer) samt konkrete eksempler på forskning, som via empirisk analyse adresserer dette spørgsmål. Fokus er på at formidle intuitionen bag den empiriske metode og baggrunden for valget af denne.

Til holdundervisningen arbejder de studerende aktivt med:
1) Uddybende spørgsmål til de emner, der gennemgås til forelæsningerne (eksamensspørgsmål): Til hvert emne hører et eller flere spørgsmål, som de studerende skal besvare skriftligt og aflevere til eksamen som del af portfolio eksamen.
2) Obligatoriske opgaver, som skal afleveres til holdunderviseren i løbet sf semesteret: I disse opgaver skal de studerende formulere et forskningsspørgsmål og belyse en bestemt problemstilling ved anvendelse af udleverede datasæt. Slutproduktet for hver opgave er en essay, hvor de studerende skal forklare og motivere problemstillingen, beskrive den analytiske metode og fortolke samt skriftligt præsentere de opnåede resultater.
3) Peer-feedback: De studerende skal give peer feedback til de andre studerendes obligatoriske opgaver.


Restriktioner vedr COVID-19:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studiebeskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

Undervisningsmaterialet vil bestå af udvalgte fagøkonomiske artikler, slides mm.

Ingen ud over de formelle adgangskrav.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:

Efterår 2021:
2 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 51 (minus uge 42).

Forår 2022:
2 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20 (minus helligdage).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21 (minus helligdage).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2122/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E21; [Navn på kursus]” eller “2200-F22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn” eller “Forår/Spring”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At på første semester fordeles de studerende på holdene af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt deres hold de første 2 år.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se holdets nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningerne, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet, kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, dit personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

Forelæseren giver kollektiv mundlig feedback på quizzer og andre aktiviteter, de studerende udfører i forelæsningerne.

Holdunderviserne giver de studerende individuel skriftlig feedback på deres obligatoriske opgaver og mundtlig kollektiv feedback i holdundervisningen.

De studerende giver hinanden skriftlig feedback på de obligatoriske opgaver.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksamen er en skriftlig opgave bestående af to dele:

Del 1: En kort besvarelse af hver af de 10 ud af 10 eksamensspørgsmål, der er stillet til emnerne i løbet af semesteret.
Del 2: Genaflevering af 2 ud af de 2 obligatoriske opgaver fra undervisningen. Den studerende kan inden aflevering revidere opgaverne på baggrund af den modtagne feedback. Revisionerne kan udføres individuelt eller i gruppen.

Vær opmærksom på at:
• Eksamensopgaven skal afleveres individuelt, men begge dele kan skrives i gruppe.
• Vær opmærksom på at plagieringsreglerne og regler for skrivning af opgaver i grupper skal overholdes.
• Begge eksamensdele skal oploades i Digital Eksamen i een samlet fil.
• Efter aflevering udvælges to af de stillede eksamensspørgsmål og en af de obligatoriske opgaver (de samme for alle studerende) til bedømmelse.

Prøveformsdetaljer kan løbende blive opdateret.
__
Hjælpemidler

Alle skriftlige hjælpemidler tilladt til den skriftlige eksamen.

 

Vedr hjælpemidler til en eventuel mundtlig reeksamen: Se under afsnittet Reeksamen.

__

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå karakteren "Bestået" skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 82
 • Total
 • 138