Erhvervsøkonomi

Kursusindhold

Der er tale om det indledende kursus i erhvervsøkonomi. Kurset er funderet i en forståelse af virksomheden og dens handlinger ud fra moderne økonomisk teori.

 
Alle emner vil kunne suppleres med videregående fag. Kurset er af praktisk betydning for alle økonomer og vil give studerende, som ikke har økonomistudiet som hovedstudium, et godt udgangspunkt for at arbejde i erhvervslivet.

 

Kurset er funderet i og supplerer undervisningen i økonomiske principper. 


Kurset omhandler regnskabers opstilling og funktion, regnskabsanalyse, investeringsteori, finansieringsteori og teorier om virksomhedens strategi og organisation.

 
Undervisningen inkluderer en række opgaver og praktisk træning i regnearksprogrammet Excel.

Engelsk titel

Business Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 2. semester

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Obligatorisk fag på 2. semester

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

(Regnskab)

 • Redegøre for den økonomiske baggrund for regnskaber og revision samt for begrebet corporate governance
 • Forklare begrebet asymmetrisk information og forstå dets sammenhæng med corporate governance
 • Beskrive årsregnskabets hoveddele, herunder balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse mv.,
 • Forstå og forklare regnskabsdelenes indbyrdes relation samt deres bestanddele, inkl. aktiver, passiver, fremmed- og egenkapital, indtægter og udgifter og øvrige normalt forekommende poster på et regnskab
 • Redegøre for virksomhedens basisaktiviteter (finansiering, investering og drift), og for hvorledes disse aktiviteter kan monitoreres via analyser af årsregnskabet
 • Forklare antagelser og principper i regnskabsvæsenet, herunder matching-princippet og principperne for indregning af indkomst
 • Forklare forskellen mellem forskellige værdibegreber, herunder markedsværdi, økonomisk værdi og regnskabsmæssig værdi
 • Forklare principperne for værdisætning af elementerne på virksomhedens balance, herunder nutidsværdi og anskaffelsespris
 • Forklare principperne i bogføringen og i processen, der fører fra bogføring til årsregnskab
 • Beskrive betydningen af samt styrker og svagheder ved de vigtigste finansielle nøgletal, herunder egenkapitalens forrentning, aktivernes omløbshastighed, finansiel gearing
 • Beskrive en virksomheds ”value drivers” og forklare ideen bag dekomponeringen af egenkapitalens forrentning

 

(Investerings- og finansieringsteori)

 • Beskrive årsager til at investere samt forklare basale koncepter i investering og finansiering, herunder afkast, kapitalgevinst, risiko og risikopræmier og måling heraf
 • Forklare kriterier for beslutninger om anlægsinvesteringer, herunder kapitalværdi, intern rentefod og tilbagebetalingstid, samt deres styrker og svagheder og indbyrdes sammenhæng
 • Forklare forskellen mellem forskelle låntyper, herunder annuitets-, serie- og stående lån.
 • Forklare de basale principper bag obligationsbaserede lån, herunder sammenhængen mellem obligationskurser og effektiv rente
 • Forstå og beskrive den elementære porteføljeteori, herunder dokumentere forståelse af diversifikationsprincippet for finansielle aktiver baseret på begreberne korrelation og kovarians
 • Forstå teorier om prisfastsættelse af finansielle aktiver, herunder CAPM
 • Forstå for indholdet i teorien om efficiente markeder og dens implikationer

 

(Strategi og organisation)

 • Forklare basale principper vedrørende optimal prissætning
 • Forklare begreberne stor- og samdriftsfordele samt basale kontraktteoretiske koncepter, herunder principal-agent-forhold, koordinationsproblemer og diversifikation i en virksomhedskontekst
 • Redegøre for virksomhedens vertikale afgrænsning, særligt forholdet mellem virksomhedens egenproduktion og køb på markedet, samt forholdet mellem ufuldstændige og fuldstændige kontrakter, måleproblemer og asymmetrisk information, transaktionsomkostninger, aktivspecificitet og hold-up problemet
 • Beskrive forholdet mellem forskellige faktorer, der afgør virksomhedens vertikale integration, herunder afvejningen mellem teknisk efficiens og organisationsefficiens, samt alternativer til vertikal integration
 • Forklare begrebet relationsspecifikke investeringer

 

Færdigheder:

(Regnskab)

 • Udføre de bogføringsmæssige skridt fra bogføring af simple transaktioner til opskrivning af det endelige årsregnskab
 • Beregne finansielle nøgletal på baggrund af information hentet i et årsregnskab
 • Dekomponere egenkapitalens forrentning på baggrund af information hentet i et årsregnskab
 • Inddrage Excel i løsningen af disse opgaver

 

(Investerings- og finansieringsteori)

 • Beregne nutidsværdi og fremtidsværdi af betalinger og betalingsrækker, herunder annuiteter og perpetuiteter
 • Omskrive et investeringsproblem til et skema med årlige brutto- og nettobetalinger
 • Udføre beregningsgrundlaget for beslutninger om anlægsinvesteringer herunder beregne kapitalværdi, intern rentefod og tilbagebetalingstid
 • Vurdere følsomheden af investeringsbeslutninger over for antagelser om problemets parametre
 • Belyse hvorfor forskellige beslutningskriterier undertiden giver forskellige anbefalinger om investeringsbeslutninger
 • Beregne de samlede omkostninger, udtrykt ved den effektive rente, ved forskellige finansieringsformer, herunder obligationsbaserede lån
 • Benytte historiske afkastdata til at beregne mål for forventet afkast og risiko for enkelte værdipapirer samt for porteføljer af værdipapirer
 • Benytte historiske markedsdata til at beregne betaværdier for værdipapirer
 • Inddrage Excel, herunder funktionen Goal Seek,i løsningen af disse opgaver

 

(Strategi og organisation)

 • Løse simple optimeringsproblemer for en virksomhed, herunder finde den profitmaksimerende pris og mængde givet antagelser om omkostningsstruktur og efterspørgselsforhold
 • Beregne analytiske størrelser relateret til hold-up problemet, herunder rents og quasi-rents, i konkrete strategiske problemer
 • Analysere kontrakter i konkrete principal-agent-problemer (fx mellem en virksomhed og dens ansatte) og beregne parametrene i den optimale kontrakt.

 

Kompetencer:

(Regnskab)

 • Give en kritisk vurdering af en virksomheds soliditet og rentabilitet ud fra regnskabsmæssige oplysninger og finansielle nøgletal
 • Vurdere i hvilken udstrækning forskelle eller ændringer i profitabilitet hidrører fra finansierings-, investerings- eller driftsbeslutninger via en dekomponering af egenkapitalens forrentning

 

(Investerings- og finansieringsteori)

 • Diskutere styrker og svagheder ved forskellige beslutningskriterier for anlægsinvesteringer
 • Anvende og diskutere teorien om efficiente markeder med henblik på at vurdere muligheden for, at investeringsstrategier kan skabe et overnormalt afkast

 

(Strategi og organisation)

 • Vurdere i hvilken grad hold-up problemet er relevant i en konkret strategisk kontekst.
 • Diskutere strategiske valg relateret til virksomhedens vertikale og horisontale afgrænsning i konkrete cases med inddragelse af relevant teori

 

Forelæsninger og holdundervisning.

Restriktioner vedr COVID-19:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

Al undervsiningsmateriale er samlet i kompendiet ”The Economics of the Firm”, 3rd edition, Wiley

Det anbefales, at have fulgt fagene Matematik A og Økonomiske Principper A på Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet eller tilsvarende.

Matematiske færdigheder svarende til adgangskravet på Bacheloruddannelsen i økonomi er en forudsætning, dvs A-niveau i matematik fra en gymnasial uddannelse eller tilsvarende.

Lektionsplan:

Efterår 2021:
2x2 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
Holdundervisning 2 timer 1-2 gange pr uge fra uge 36/37 til 50/51(minus uge 42).

Forår 2022:
2x2 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 21 (minus helligdage).
Holdundervisning 2 timer 1-2 gange pr uge fra uge 6/7 til 21 (minus helligdage).

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2122/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E21; [Navn på kursus]” eller “2200-F22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn” eller “Forår/Spring"
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se holdets nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningerne, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet, kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, dit personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

Holdunderviserne giver de studerende individuel skriftlig feedback på deres obligatoriske opgaver kollektiv mundtlig feedback.  Forelæseren giver kollektiv mundtlig feedback på quiz-spørgsmål og opgaver, som de studerende udfører i forelæsningerne. De studerende giver hinanden feedback på korte øvelser, som de udfører i løbet af forelæsningerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.

Ændringer pga Coronavirus:
I tilfælde af, at COVID-19 restriktioner kan påvirke afholdelsen af de skriftlige ITX- eksamener, vil eksamensformen på den ordinære eksamen og på reeksamen ændres til en hjemmeeksamen med alle hjælpemidler. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i studie beskeder på KUnet, i Digital Eksamens portalen og her i kursusbeskrivelsens afsnit for Eksamen.

Hjemmeeksamener er fortsat individuelle. Under eksamen må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr. løsning af opgaven eller andre informationer må ikke deles med nogen. Hvis dette eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.
___
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Alle skriftlige hjælpemidler tilladt til den skriftlige eksamen.

Brug af excel er tilladt.

 

Hvis den skriftlige ITX-eksamen omlægges til en hjemmeeksamen pga COVID-19, vil hjemmeeksamen være med alle hjælpemidler.

 

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen.

I tilfælde af mundtlig reeksamen kan ekstern censur anvendes.
___
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206